ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 14-04-2009

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

M.C.A. Huijs

 

 

Aanwezig de leden

M.A. Engelen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA),

J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66).

Afwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), .H.A. Litjens (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA) en M. Za‚boul (PvdA).

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, H.W.J. Coolen en P.J.H. Sijben (tot 20.15 uur).

 

 

Ambtelijke ondersteuning

F. Schreurs, T. Weekers, J. Westenberg.

 

 

 1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 11 behoort tot de portefeuille van wethouder Heuvelmans en wordt daarom na agendapunt 12 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. Ter vergadering is een persbericht over buurtcentrum Moesel uitgedeeld dat bij agendapunt 8 wordt behandeld.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 14-04-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergaderingen raadscommissie Welzijn d.d. 3 maart 2009.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 03-03-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 maart en 18 maart 2009.

5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 6.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 maart 2009 om:

1.  Akkoord te gaan met de samenvatting voortgang/resultaten BOS-impuls-project van BOS-projectplan Weert 1, Weert 2, Weert 3 en Weert 4 van 2008;

2.  Kennis te nemen van de overige informatie omtrent de uitvoering van de BOS-impuls in 2008. (geagendeerd op verzoek van de fractie CDA)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Besluit B&W

 Geluidsfragment 

 

 

 

 7.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

De vraag van het CDA over beantwoording van hun eerdere vragen inzake ijsplezier in Weert wordt ter vergadering door de wethouder beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen.

 8.

Onderwerp

Vaststellen integraal accommodatiebeleid. (raadsvoorstel

09 05 046)

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal heeft er moeite mee als alleen basisvoorzieningen gesubsidieerd worden. De fractie is het ermee eens dat zaken waar mogelijk beter ingevuld moeten kunnen worden, maar de norm voor de bezettingsgraad kan volgens hen niet vanaf het bureau vastgelegd worden. Het risico op maatwerksituatie stoort Weert Lokaal. Als het over zoín breed terrein gaat, kan men niet onder maatwerk uit. Zij zijn het ermee eens dat er ruimte gezocht wordt voor participanten buiten het onderwijsveld, maar je kunt mensen niet opleggen wat wel en niet mag. Dat geldt ook voor school≠besturen. Weert Lokaal is geen voorstander van uniform beleid waar het overname van beheer betreft. Weert Lokaal twijfelt aan de handhaafbaarheid van paracommercie, waarbij opgemerkt wordt dat zij het er niet mee oneens zijn. De opmerking dat het niet duidelijk is waar men in deze nota voor kiest, wordt gedeeld door de fracties PvdA en D66. D66 pleit ervoor om per beleidsterrein eenduidig beleid te voeren. Waar het normeren betreft zijn zij voor clustering. De fractie heeft er moeite mee dat uitzonderingen in stand gehouden worden. De opzet was te komen tot een eenduidige regeling, maar het is niet duidelijk wat wordt vastgesteld met deze nota al is er veel werk verricht. De financiŽle consequenties worden node gemist. De fractie kan op de huidige manier niet instemmen met de nota en ziet graag dat de keuzes die op termijn voorgelegd worden in een totaalpakket aan de raad voorgelegd worden. De SP kan zich vinden in het voorstel al heeft maatwerk een negatieve bijklank in deze nota. Als met maatwerk versnippering bedoeld wordt, is de SP het ermee eens. In de nota worden geen keuzes gemaakt, de VVD kan dan ook niet instemmen met de nota als hamerstuk. De VVD levert schriftelijk vragen in bij de wethouder die de fractie graag tijdig beantwoordt wil zien voor de komende raadsvergadering. De PvdA heeft de indruk dat de nota juist wel ruimte biedt voor maatwerk. De fractie waardeert het dat de gemeente van onderop wil clusteren. De PvdA ziet graag dat de vrijwilligersproblematiek weergegeven wordt. De professionalisering wordt toegejuicht. Als men blz. 29 en 59 combineert rijst de vraag of niet alle accommodaties subsidie zouden moeten krijgen. Bijlage 3 loopt niet vlekkeloos en roept de vraag op of er overleg komt tussen wonen, werken, scholen en accommodaties. Het CDA heeft waardering voor de inventarisatie. De fractie ziet in dat maatwerk wenselijk of noodzakelijk kan zijn, maar ziet dat graag onderbouwd en transparant. Zij hebben het idee dat men redelijk klaar is in Weert, maar vragen aandacht voor Fatima en Leuken. Er moet een kader bepaald worden. De fractie vindt de verschillen tussen subsidie voor sportclubs en jeugdclubs frappant en vraagt zich af of sportclubs in de toekomst nog wel in staat zijn een accommodatie te beheren.

 

Toezeggingen

In het derde kwartaal van 2009 wordt een uitvoeringsprogramma 2009 en 2010 aan de raad voorgelegd, zodat gevolgd kan worden wat met de kaders in de bestuurlijke samenvatting gedaan is of wordt.

De vragen van de VVD inzake paracommercie worden doorgeleid naar betreffende portefeuillehouder, de burgemeester. Wethouder Sijben heeft toegezegd de vragen van de PvdA inzake maatwerk schriftelijk te beantwoorden. Daar waar het substantieel geld gaat kosten, worden voorstellen aan de raad gedaan via de prioriteitenlijst.

De vragen van de fracties worden uiterlijk 29 april beantwoord, zodat zij voor de raadsvergadering van 6 mei in fractieberaden besproken kunnen worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment 

 

 

 

 9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor vervangende nieuwbouw voor Scouting Keent-Moesel. (raadsvoorstel

09 05 047)

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 roept de gemeente op i.v.m. precedentwerking voorzichtig te zijn met het aanstellen van een projectbegeleider zoals voorgesteld onder 3.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment 

 

 

 

 10.

Onderwerp

Wijzigen subsidieverordening Welzijn 2006. (raadsvoorstel

09 05 058)

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Technische vragen worden doorgeleid naar de portefeuillehouder paracommercie.

De notitie wordt uitgekristalliseerd en aan de raad voorgelegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment 

 

 

 

 11.

Onderwerp

Realiseren (ver-)brede basisschool Moesel. (raadsvoorstel

09 05 063)

 

 

Dit agendapunt betreft de portefeuille van wethouder Heuvelmans en wordt behandeld na agendapunt 12.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 mist het totaalplaatje. In 2008 heeft deze fractie reeds om inzicht in de gesloten exploitatie onderwijs gevraagd, maar tot op heden heeft zij die informatie niet ontvangen. Het CDA zou graag inzicht krijgen in de lokale leerlingprognoses.

 

Toezeggingen

Voor de zomer van 2009 wordt inzicht gegeven in het financiŽle plaatje. De kredietstelling wordt verschaft kort voor het moment van aanbesteding, waarbij wordt uitgegaan van de normering die daarvoor staat.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment 

 

 

 

 Raadsconsultaties en notities

 Liggen niet voor.

 

 Informatie(brieven)

 12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De schriftelijke vragen van de SP inzake platform gehandicapten Weert over Welzorg BV worden ter vergadering door de wethouder beantwoord na op 27 januari 2009 schriftelijk te zijn beantwoord.

De vragen van Weert Lokaal inzake verhoging van de entreeprijs door het Munttheater worden door de wethouder ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 februari 2009 om:

In te stemmen met locatie 3 voor de realisering van de nieuwbouw St. Franciscusschool en dislocatie Montessorischool in bestemmingsplan Laarveld. (geagendeerd op verzoek van de fractie Weert Lokaal)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Besluit B&W

 Geluidsfragment 

 

 

 

 14.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 maart 2009 om:

1.    In te stemmen met de voortgangsrapportage (Keent Kiest Kwaliteit);

2.    Rapportage aan de leden van de commissie Welzijn te verstrekken via plaatsing op de TILS-lijst. (geagendeerd op verzoek van de fractie CDA)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Besluit B&W met bijlage

 Geluidsfragment 

 

 

 

 15.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 maart 2009 om:

1.    Kennis te nemen van de stand van zaken projecten onderwijshuisvesting;

2.    Notitie op de TILS-lijst te plaatsen voor de vergadering van de commissie Welzijn van 14 april a.s. (geagendeerd op verzoek van de fractie CDA)

 

Toezeggingen

Zodra er meer duidelijk is over de mogelijke vestiging van een internationale school in Weert wordt de raad daarover geÔnformeerd.

 

Conclusies

Geen. 

 

Bestanden

 Besluit B&W met bijlage

 Geluidsfragment 

 

 

 

 16.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 17.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2009.

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,