ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 03-03-2009

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD).

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten.

 

 

Aanwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en F. Kadra (PvdA).

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, H.W.J. Coolen en P.J.H. Sijben.

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Gerits, T. Weekers, W. Truijen, F. Schreurs, L. van de Laar, M. Kuijpers-Vrijsen, E. Vogels, T. Verhofstadt, P. Verheijen. 

 

 

 1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Goubet, die voor de eerste keer aan de commissievergadering deelneemt. De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

 2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agendapunten 13 en 14 behoren tot de portefeuille van wethouder Sijben en worden daarom na agendapunt 9 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 03-03-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

 4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijsten openbare vergaderingen raadscommissie Welzijn d.d. 25 november 2008 en 27 januari 2009.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 25-11-2008

 Advieslijst WLZ 27-01-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 februari 2009.

5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

 6.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Munttheater 2008-2012 en instemmen met het voorgestelde traject voor het meerjarig subsidiecontract en de uitwerkingsovereenkomst 2009 t/m 2012;

B.    Instemmen met een structurele subsidieverhoging van € 70.000,- aan het Munttheater ingaande 2009 voor de salariscomponent en de niet vermijdbare vaste kosten;

C.    Instemmen met de overige oplossingsrichtingen om het structureel tekort op de meerjarenbegroting van het Munttheater op te vangen (09 03 027).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is van mening, dat het Munttheater moet handelen naar het subsidiebedrag en dat er niet bezuinigd moet worden op sociaal-culturele voorstellingen. Optie 4 is niet rechtvaardig voor andere instellingen, die wel bezuinigen. De fractie stemt in met de verhoging van de subsidie van € 70.000,-. De VVD merkt op, dat er jaarlijks veel belastinggeld van de burger aan het Munttheater wordt besteed. Deze fractie vindt, dat er ook naar andere oplossingen moet worden gezocht. Weert Lokaal sluit zich aan bij de standpunten van PvdA en VVD en stelt, dat veel groepen het Munttheater te duur vinden. De SP vindt, dat duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is. Sociaal-culturele voorstellingen moeten betaalbaar blijven. Het ambitieniveau is te hoog, gelet op de concurrentie in de regio. Het CDA vindt een hoge ambitie prima, maar niet ten koste van alles. Het CDA is met uitzondering van optie 6 akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

Overzicht beschikbaar stellen van wat er qua gebouwen voor het Munttheater, het RICK en de verenigingen nog moet gebeuren.

Vóór de raadsvergadering van 18 maart a.s. de cijfers die thans voorhanden zouden zijn alsnog verstrekken. Nagaan of de Westhoutgroep huur betaalt aan het Munttheater. Uitleg geven over inkomsten en uitgaven Munttheater. >>>>>

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Meerjarenbeleidsplan Stichting Munttheater 2008-2012

 Brief Munttheater: Wil Weert een theater?

 Brief verificatie financiële gegevens

 Memo bij brieven Munttheater

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2009 om in te stemmen met de evaluatie 2007 en 2008 prestatieveld 6 WMO ‘individuele voorzieningen’ en de aanbevelingen ter zake en deze evaluatie ter kennisname voor te leggen aan de commissie Welzijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie spreekt zijn zorgen uit over de gevolgen voor de uitvoering van de WMO van de economische crisis en de verlaging van het budget door het rijk. 

 

Bestanden

 Besluit B&W met evaluatierapport

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 8.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

De vraag van het CDA over de voortgang van de beleidsnotitie voor de bibliotheek wordt ter vergadering door de wethouder beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen.

 9.

Onderwerp

Instemmen met de opzet van de regionale samenwerking gehandicaptensport (09 03 029).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD benadert dit voorstel op dezelfde manier als topsport. Regionale samenwerking is van belang. Door het wegvallen van het persoonsgebonden budget verdwijnen sportclubs voor gehandicapten. Sporten is gezond voor iedereen. Het voorstel is een goede basis om mee aan de slag te gaan. Weert Lokaal is akkoord met het voorstel. Waar onder de WMO activiteiten wegvallen, kan dit in de vraag voorzien. Er dient aandacht te zijn voor een goede verdeling van activiteitenaanbod en daarvoor benodigde middelen. Het CDA is positief kritisch. Het is een goede zaak als gehandicapten sporten, maar er dient gesproken te worden over hoe ver we daarin gaan. Het CDA is akkoord met het voorstel, maar vraagt zich af wat de financiële gevolgen zijn als één van de deelnemende gemeenten de samenwerking beëindigt. De fracties van de PvdA en de SP vinden het een prima voorstel. De gemeente moet er alles aan doen, dat gehandicapten aan sport kunnen meedoen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Projectplan gehandicaptensport 2009-2012

 Geluidsfragment

 

 

 

 13.

Onderwerp

A.  Beschikbaar stellen van een totaal bedrag van € 4.265.000,-  voor de realisatie van de nieuwe sporthal op sportpark St. Theunis.

B.  Bekrachtigen van de geheimhouding door B&W opgelegd ten aanzien van de bijgevoegde kostenspecificatie totdat de aanbesteding heeft plaatsgevonden. (09 03 038).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vraagt na te gaan hoe kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd en roept het college op om kredietvoorstellen te maken, die niet leiden tot overschrijding. Het CDA vindt het bouwen van een sporthal een goede zaak, maar vindt de kosten hoog voor een sober uitgevoerde hal. De kosten baren ook de PvdA zorgen, maar zijn reden om een stap terug te doen. De PvdA is akkoord met het voorstel. Ook de SP is akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

Resultaat van overleg met de architect om te bezien of er nog besparingen mogelijk zijn wordt aan de commissie medegedeeld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 14.

Onderwerp

A.  Instemmen met de realisering van de 1e  fase van de nieuwe atletiekaccommodatie op het sportpark St. Theunis bestaande uit een kunststofbaan atletiekbaan en een oefenveld, ter vervanging van de huidige baan op Leuken.

B.  Beschikbaar stellen van een krediet van € 1.468.500 voor de kosten van planontwikkeling, aanleg- en begeleidingskosten van de baan en het oefenveld als aanvulling op het in te zetten bedrag van de voorziening vervangingsinvesteringen toplaag atletiekbaan.

C.  Bekrachtigen van de door B&W opgelegde geheimhouding ten aanzien van de ter inzage gelegde financiële informatie totdat aanbesteding en definitieve gunning van de werken heeft plaatsgevonden (09 03 035).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dit project erg duur en verzoekt om naar kostenbesparingen te kijken. De VVD verwijst naar zijn standpunt bij agendapunt 13. De PvdA merkt op, dat als de kosten eerder bekend waren geweest, evenals het risico van de gemeente in het kader van de grondprijzen en de economische crisis, er wellicht een andere keuze was gemaakt. Het CDA is positief ten aanzien van de voorziening, maar uit zijn bezorgdheid over het kostenplaatje.

 

Toezeggingen

Bedrag uit taxatie fase 2 (clublokaal), dat ten laste komt van het grondbedrijf, beschikbaar stellen aan de commissie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Plan voor realisering

 Geluidsfragment

 

 

 

 Raadsconsultaties en notities

 Liggen niet voor.

 

 Informatie(brieven)

 10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal naar de stand van zaken toekenning uren aan topvolleybal in sporthal Aan de Bron wordt door de wethouder ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

 11.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening Wet inburgering gemeente Weert (09 03 028).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP merkt op, dat dit voortvloeit uit landelijke regelgeving. De gemeente Weert voert het zo goed mogelijk uit. De fractie is akkoord met het voorstel. De PvdA vindt, dat de Wet inburgering in Weert goed wordt uitgevoerd en vindt de doorstroming en versoepeling prima. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Verordening Wet inburgering gemeente Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

 12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.238.442,- voor de realisatie van de nieuwbouw van de SGS Bisschoppelijk College op sportpark St. Theunis, onder de gestelde voorwaarden

(09 03 037).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA heeft moeite met het machtigen van de wethouder tot het stellen van nadere voorwaarden (financiële aspecten). Het CDA merkt op, dat er een extra bijdrage van de gemeente wordt gevraagd, maar de school verantwoordelijk is. De fractie staat positief tegenover het plan. Er moet goed naar de bijdragen gekeken worden. Ook het CDA staat sceptisch tegenover het machtigen van de wethouder. Weert Lokaal wijst op het algemeen belang, dat het besluit beoogt te dienen. Er moeten geen Not In My Backyard-discussies over bijvoorbeeld verkeersaspecten meer gevoerd worden. De VVD wijst er op, dat het fietspad niet in het kredietvoorstel is opgenomen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

  

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

 15.

Onderwerp

Vergaande samenwerking of mogelijke fusie Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Weert (BOOW) en de Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid (SKOWZ).

 

Toezeggingen

Dit project regelmatig in de commissie brengen. Vragen die nu reeds leven kunnen naar de gemeente gemaild worden. 

(NOOT: behandelend ambtenaar is de heer F. Schreurs, tel. nr. 575448, email f.schreurs@weert.nl).

 

Conclusies

De commissie is bereid het proces in te gaan en vindt, dat het openbaar onderwijs in een stichting ondergebracht dient te worden.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 16.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 december 2008 om kennis te nemen van het aanbieden van begeleiding aan achterstandsleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs met inzet van € 12.000 uit de ‘reserve oudkomers’.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 17.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

N.a.v. een vraag van het CDA inzake de accommodatie Swartbroek en de verkoop van de woningen wordt toegezegd de commissie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en schriftelijk te antwoorden waarom de verkoop van de woningen nog niet is gestart.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 april 2009.

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,