AGENDA COMMISSIE WELZIJN D.D. 27-02-2007

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 27-02-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 16 januari 2007.

b.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 11 januari 2007 voor wat betreft agendapunt 4 (raadsvoorstel KMS/BC).

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 16-01-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 31 januari 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter: mevrouw M.M.C.F.

Stokbroeks.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 februari 2007 om:

a.   voorlopig in te stemmen met de Actualisatienota Ruimte voor Onderwijs en Sport, beleidsvisie 2004-2010 (concept);

b.      de conceptnota voor te leggen aan de Contactgroep Sport, het Onderwijsberaad en de wijk- en dorpsraden ten behoeve van reactie;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07020614) (Geagendeerd op verzoek van Weert LOKAAL).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

11.

 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 300.000,- excl. BTW ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden van de sporthal op het sportpark St. Theunis (raadsvoorstel 07 03 039).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

a.      Instemmen met uitvoering van een renovatie van het 25-meterbad van zwembad De IJzeren Man;

b.      Instemmen met de voorgestelde financiële dekking van de uitvoeringskosten en restant inkomstenderving ten laste van het restantkrediet “herstel perronvloeren Zwembad De IJzeren Man” en het restantkrediet “groot onderhoud 2002”

      (raadsvoorstel 07 03 045).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de aanleg van een kunstgrasveld en beregeningsinstallatie op sportpark Laarderveld en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 470.000,-- (raadsvoorstel 07 03 046)

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Vaststellen van de Monumentenverordening 2007

(raadsvoorstel 07 03 027).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6

februari 2007 om:

a.                   kennis te nemen van het werkplan 2007 van Stichting PUNT welzijn;

b.                   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07020633) (Geagendeerd op verzoek van PvdA).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16

januari 2007 om:

a.      kennis te nemen van de begroting 2007 van de Stichting Kunstcollege Regio Weert en het voorlopig maximaal subsidie 2007 vast te stellen op € 383.441,--;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07011619) (Geagendeerd op verzoek van Weert LOKAAL).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Stand van zaken WMO.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Advieslijst commissie WZ 27-02-2007