AGENDA COMMISSIE WELZIJN D.D. 16-01-2007

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 16-01-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 28 november 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 28-11-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 13 december 2006.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

A.   Verlengen Budgetcontract Stichting PUNT welzijn 2003-2006 met één jaar om vervolgens in 2007 de subsidiecyclus te doorlopen en een uitwerkingsovereenkomst 2008-2011 vast te stellen;

B.   Vaststellen budget 2007 voor Stichting PUNT welzijn (raadsvoorstel 07 01 002).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 8.147,-- voor het uitbrengen van een Weert-katern in het landelijke blad Monumenten (raadsvoorstel 07 01 004)

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Stand van zaken WMO:

 

·   Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 december 2006 om:

a.  in te stemmen met het contract en de offerte inzake door Contract Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te leveren diensten in het kader van de Wmo;

b.  dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06121205).

 

·    Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 november 2006 om:

a.   in te stemmen met het plan van aanpak uitvoering regiotaxi;

b.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06111416).

 

·   Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 december 2006 om:

a.   een aansluitovereenkomst persoonsgebonden budget ´nieuwe budgethouders´ aan te gaan met de SVB voor de periode van twee jaar in het kader van de Wmo;

b.   vooralsnog geen aanbestedingsprocedure op te starten, maar 1 op 1 te gunnen;

c.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07121906).

 

·   Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 december 2006 om:

a.    de notitie Lokaal Loket Wmo vast te stellen;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07121937).

 

Bestanden

 B&W-advies 1

 B&W-advies 2

 B&W-advies 3

 B&W-advies 4

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Fusie ziekenhuizen Weert en Roermond (op verzoek van de fractie SP).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Problemen Sint Martinus (op verzoek van de fractie SP).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen van het Actieprogramma Integratie 2007-2010 (raadsvoorstel 07 01 005).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening Wet inburgering gemeente Weert (raadsvoorstel 07 01 001).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten, wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst WLZ 16-01-2006