ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 12-06-2007

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), A.J.L. Heijmans (PvdA, plv.) en M. Zaâboul (PvdA)

 

Afwezig de leden

F. Kadra (PvdA), G. Soyugüzel (PvdA)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), P.J.H. Sijben (CDA)

 

Ambtelijke ondersteuning

V. Beeck, Gerits, Weekers, Scheurs, Heuvelmans, V. Meijl en Reumers

 

Uitgedeeld

Niets

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunten 6 (jaarrekening), 7 (voorjaarsnota) en 8 (Actualisatienota Ruimte en Sport) worden na agendapunt 17 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 08-05-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 8 mei 2007.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 08-05-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 23 mei 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Van betreffende overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2006, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (07 06 101).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen

 

Toezeggingen

Geen

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2007, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (07 06 099).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen

 

Toezeggingen

Geen

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de Actualisatienota “Ruimte voor Onderwijs en Sport, Beleidsvisie 2004-2010” (07 06 096).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen

 

Toezeggingen

Geen

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Actualisatienota

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de notitie “Topsport in beweging” en op basis daarvan de positie van de gemeente ten opzichte van topsport alsook de ondersteuning ervan in te doen vullen (07 06 104).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: meer middelen voor breedtesport in plaats van topsport.

VVD: eens met voorstel, extra middelen voor topsport komt uiteindelijk ook de breedtesport ten goede.

D66: eens met voorstel doch nauwelijks beleidswijziging.

PvdA: eens met voorstel, echter extra middelen beschikbaar stellen voor sv. Alterweerterheide.

WL: nauwelijks wijzigingen ten opzichte van bestaand beleid. Geen extra middelen beschikbaar stellen voor sv. Alterweerterheide vanwege deelname allochtonen.

CDA: eens met voorstel en met WL ten aanzien van sv. Altweerterheide.

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren: wat krijgt sv. Altweerterheide voor haar maatschappelijke rol als het gaat om allochtonen en sport?

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Notitie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 26.208,-- voor interim-vervanging van de directeur van het Munttheater tijdens haar zwangerschapsverlof (07 06 109).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66, WL en SP: dit bedrag moet betaald worden uit de reguliere middelen.

VVD, CDA en PvdA: eens met voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. D66, WL en SP worden geacht tegen het raadsvoorstel te hebben gestemd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

12.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2005 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt en het definitief subsidie 2005 vaststellen op € 1.075.805,--;

B.    Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2006 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt en het definitief subsidie 2006 vaststellen op € 894.505,--;

C.    Kennisnemen van de begroting 2007 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt en het voorlopig maximaal subsidie 2007 vaststellen op € 900.717,--;

D.    Instemmen met één jaar verlenging van het budgetcontract met de Stichting Cultureel Centrum de Munt voor het jaar 2007 (07 06 117).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66, CDA en SP zijn het eens met het voorstel.

PvdA en VVD zijn het eveneens eens met het voorstel, maar het exploitatietekort in 2006 dient gecorrigeerd te worden voor wat betreft de huurcomponent (€ 19.582,-) en de overschrijding diverse kosten (€ 6.000,-).

WL is het niet eens met het voorstel en wil het nogmaals bespreken in de fractie.

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren:

1. wat is de balanspositie van het Munttheater per  01-01-2007?

2. wat zijn de financiële consequenties voor de Munt van de optredende amateur-gezelschappen?

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van WL wordt het voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

13.

 

Onderwerp

Vaststellen van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2008-2011 (07 06 105).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL, SP en PvdA spreken hun zorgen uit over het toenemend cannabis- en alcoholgebruik onder jongeren.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met het Productenaanbod Publieke Gezondheid

(07 06 107).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 april 2007 om:

a.    in te stemmen met een nadere uitwerking van de voorgestelde aanvullende maatregelen om extreem gedrag van jongeren/jongerengroepen te voorkomen;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennis genomen van het B&W-besluit.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Stand van zaken Wmo.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennis genomen van de laatste stand van zaken rond de Wmo.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

18.

Onderwerp

A.    Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de bouw van de multifunctionele   accommodatie annex school Swartbroek ad € 2.410.000,-- voor de totale stichtingskosten inclusief grond en;

B.    Beschikbaar stellen van een krediet voor voortzetting van de ontmoetingsfunctie in een tijdelijke voorziening ter hoogte van € 67.500,-- (07 06 106).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

19.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 mei 2007 om:

a.    het bestuur van Meerderweert en Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert te vragen om een standpuntbepaling ten aanzien van de verbreding van de onder het bestuur ressorterende basisschool Oda met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennis genomen van de laatste stand van zaken rond Keent Kiest Kwaliteit.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie heeft kennis genomen van de laatste stand van zaken rond onderwijs(huisvesting).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 september 2007

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,