ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 08-05-2007

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

R.F.J.W.M. van Dooren (WL), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL),

F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66).

 

Afwezig de leden

G. Soyugüzel (PvdA)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

G.J.A. Marechal (PvdA) en Egging (Kernpunt)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

Schreurs, Gerits, Passau, Van Beeck, Weekers, Schreuders en Vogels

 

Uitgedeeld

Advies met betrekking tot het mogelijk samengaan van het St. Jans Gasthuis Weert en het Laurentius Ziekenhuis Roermond.

 

 

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Op verzoek van Weert Lokaal is agendapunt 11 (verstrekkingenboek Wmo) afgevoerd van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 08-05-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 3 april 2007.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 03-04-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 18 april 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 290.000,-- voor de vervanging van de regelaars van de trekkenwand in het Munttheater (07 05 077).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn van mening dat incidentele kredietaanvragen vermeden dienen te worden en reeds bij de vaststelling van de begroting meegenomen dienen te worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van de begroting 2007 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

B.    Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2007 op € 1.173.872,--;

C.   Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 6.606,-  (07 05 083).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

 

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

8.

Onderwerp

Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van het niet handhaven van de Boostenvleugel (07 05 084).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66: kan zich vinden in het voorstel

VVD: mist een creatieve insteek

SP: is voor behoud van de Boostenvleugel

PvdA: wil de Boostenvleugel niet zonder slag of stoot opgeven

WL: uitslag was al een jaar bekend maar wil meedenken over een oplossing voor behoud van de Boostenvleugel

CDA: is ook voor behoud van de Boostenvleugel.

 

Toezeggingen

 

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Presentatie advies van en door de heer H. Hillen over de fusieplannen van het St. Jans Gasthuis Weert en het Laurentius Ziekenhuis Roermond.

Aansluitend zal de commissie geconsulteerd worden over dit onderwerp.

Dit agendapunt zal direct na agendapunt 5 worden behandeld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

PvdA

-          zorg moet bereikbaar zijn en blijven voor de burgers van Weert en omstreken

-          Afstemming met andere vormen van gezondheidszorg is van belang

-          evenals behoud van werkgelegenheid

CDA

-          fusie draagt bij aan instandhouding voorzieningenniveau

-          is positief en waakzaam

-          ondersteunt fusietraject

WL

-          heeft zorgen over het fusiedocument: biedt onvoldoende garanties

-          bij voldoende garanties voorstander van ingeslagen fusietraject

-          vraagt aandacht voor de positie van de lage inkomens (reizen van en naar de 3e locatie of Roermond)

D66

-          is positief en waakzaam

-          heeft zorgen over de 3e locatie

-          vraagt om een doorkijk naar de middellange termijn

SP

-          wil een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking in plaats van fusie

-          wat draagt een fusie bij aan de levensvatbaarheid van het St. Jans Gasthuis?

KP

-          is overtuigd van de noodzaak van een fusie (een dringende wenselijkheid)

-          gelijkwaardigheid met de fusiepartner is essentieel

VVD

-          is voor een fusie

-          benadrukt het belang van gelijkwaardigheid

 

 

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2007 om:

a.    kennis te nemen van het jaarverslag 2005/2006 van de Jongerenraad;

b.    kennis te nemen van de evaluatie van de jongerenraad april 2005 t/m april 2007;

c.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

Hierbij is een afvaardiging van de jongerenraad aanwezig.

Dit agendapunt zal direct na agendapunt 6 worden behandeld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie streeft een hoger ambitieniveau na voor de Jongerenraad maar is verdeeld over de manier waarop daaraan inhoud moet worden gegeven.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken van het Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 maart 2007 om:

a.    in te stemmen met het verstrekkingenboek Wet maatschappelijke ondersteuning;

b.    dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW07032725).

(Geagendeerd op verzoek van de fractie Weert Lokaal)

(Met dit agendapunt wordt gelijktijdig behandeld het vaste agendapunt Stand van zaken WMO).

 

Toezeggingen

Geen

 

Conclusies

Dit agendapunt is afgevoerd van de agenda.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

13.

 

Onderwerp

A.    Vaststellen overschrijdingsregeling openbaar onderwijs voor het jaar 2005;

B.    Vaststellen het totaal van de vastgestelde uitgaven en ontvangsten in de jaren 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 (raadsvoorstel 07 05 079).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs (waaronder de onderwijsproblematiek Weert-Zuid).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie deelt het ongenoegen van de wethouder dat schoolbesturen vaak zelf debet zijn aan de trage voortgang van ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Schoolbesturen dienen hun verantwoordelijkheid ten aanzien hiervan te nemen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten, wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2007

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,