ADVIESLIJST COMMISSIE WELZIJN D.D. 03-04-2007

 

Voorzitter

M.C.M. Lempens (VVD)

 

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

R.F.J.W.M. van Dooren (WL), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL),

F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), R.F. Nordhausen (SP), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA)

 

Deelnemers aan beraadslagingen

-

 

 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.H. Heuvelmans, P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

Janssen, Gerits, Weekers, Schreurs. Westenberg, Sickmann

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 13 (opdrachtverstrekking aanpassing linkervleugel vm. Keentschool) vervalt. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 03-04-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 27 februari januari 2007;

b.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 15 februari 2007.

 

 

Worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 27-02-2007

 Advieslijst OR 15-02-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 maart 2007;

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Toezegging evaluatie topsportbeleid kan niet worden afgevoerd.

Verder wordt afgesproken dat het college alle toezeggingen nogmaals kritisch bekijkt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 26.208,-- voor interim-vervanging van de directeur van het Munttheater tijdens haar zwangerschapsverlof (07 04 063).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn van oordeel dat het Munttheater deze kosten voor eigen rekening moet kunnen nemen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

7.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2005 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt en het definitief subsidie vaststellen op € 974.607,--;

B.      Verstrekken van een aanvullend subsidie ad € 101.198,-- aan de Stichting Cultureel Centrum de Munt (07 04 059).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn van mening dat de financiële toestand van het Munttheater zorgwekkend is. De jaarrekening dient te worden vastgesteld maar zal mede worden bezien in de binnenkort te verwachten jaarrekening 2006 en begroting 2007. Alle fracties zijn van mening dat het personeel niet de dupe mag worden van het aanhouden van het raadsvoorstel.

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren:

·        Over het gestelde dat de bezoekersaantallen bij amateurvoorstellingen dalen (pag. 18)

·        Of de aanstelling van de full-time controller is geschied in overleg met de Gemeente Weert?

·        De afvloeiingsregeling oud-directeur: financiële consequenties  2005 boeken in 2006?

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

13 februari 2007 om:

a.      in te stemmen met besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (in relatie tot het vaste agendapunt stand van zaken WMO. Geagendeerd op verzoek van WL).

 

Toezeggingen

Commissie wordt schriftelijk geïnformeerd over de gedane toezeggingen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 maart 2007 om:

a.      voorlopig in te stemmen met de deelrapportage ´Beheer en exploitatie Brede Scholen en Multifunctionele Accommodaties´ als onderdeel van het op te stellen Beleidsplan Integraal Accommodatiebeleid;

b.      de concept-deelrapportage ter advies voor te leggen aan het onderwijsberaad en de wijk- en dorpsraden;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (Geagendeerd op verzoek van WL, CDA en VVD).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie wacht het raadsvoorstel terzake af.

 

 

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

11.

 

Onderwerp

Vaststellen van de wijzigingsvoorstellen voor de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert

(07 04 058).

 

Expliciete fractiestandpunten

Niet van toepassing.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van krediet voor de realisatie van een tijdelijk schoolgebouw voor BS De Firtel in Stramproy;

B.      Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de realisering van een brede school in Stramproy (07 04 068).

 

Expliciete fractiestandpunten

Niet van toepassing.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van Weert Lokaal wordt het voorstel geagendeerd als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 februari 2007 om:

a.      akkoord te gaan met de opdrachtverstrekking voor de aanpassingen aan de linkervleugel van de voormalige Keentschool, in afwijking van het aanbestedingsbeleid;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (in relatie tot het vaste agendapunt stand van zaken Keent Kiest Kwaliteit. Geagendeerd op verzoek van WL).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Dit agendapunt is afgevoerd van de agenda.

 

 

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 februari 2007 om:

a.      in te stemmen met de voorlopige ruimtebehoefte, gebouw- en tereinindeling, exploitatie en investeringskosten voor de multifunctionele accommodatie annex school te Swartbroek;

b.      dit standpunt tijdens het bezoek d.d. 14 februari 2007 kenbaar te maken aan de projectgroep en inwoners van Swartbroek;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (Geagendeerd op verzoek van WL).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Weert Lokaal heeft behoefte aan een overzicht van de kosten die gemaakt worden, mede in relatie tot de post onvoorzien.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 maart 2007 om:

a.      in te stemmen met het advies beleid topsport;

b.      dit advies voor consultatie voor te leggen aan de commissie Welzijn (Geagendeerd op verzoek van B&W).

 

Toezeggingen

In het raadsvoorstel aangeven wat de gemeente thans doet aan topsportbeleid.

 

Conclusies

Fractie SP is voor variant 1 (continuering huidig topsportbeleid), de overige fracties voor variant 2 (topsport heeft economische functie). Dit betekent dat een overgrote meerderheid van de commissie er voorstander van is dat variant 2 wordt uitgewerkt en aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2007

De voorzitter,

 

De commissiegriffier,