AGENDA COMMISSIE Welzijn D.D. 28-11-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda

 

Bestanden

 Agenda WLZ 28-11-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 10 oktober 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 10-10-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 2 en 6 november 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Toelichting op ontwikkelingen St Jans Gasthuis.

Hierbij is aanwezig: de heer H. Janssen, directeur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders:  H.W.J. Coolen,  P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstel

7.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2006;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2006 (voor zover betrekking hebbend op deze portefeuilles) (raadsvoorstel 06 12 184).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders:  P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstel

8.

Onderwerp

Realiseren Brede school aan de Bron met sportvoorzieningen op het

voormalig WML-terrein en hiervoor een krediet beschikbaar stellen

(raadsvoorstel 06 12 212).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17

oktober 2006 om:

a.      kennis te nemen van het overleg van de projectgroep school en multifunctionele accommodatie Swartbroek en in te stemmen met de resultaten hiervan;

b.      in te stemmen met het plan van aanpak;

c.       in te stemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid ten behoeve van de architectenkeuze;

d.      in te stemmen met de selectieprocedure voor de ontwikkelaar;

e.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06102403) (Op verzoek van de fractie D66).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

A.      Goedkeuren van de begroting 2007 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.      Vaststellen van het voorlopig prijssubsidie op € 409.990,--;

C.     Vaststellen van de tarieven conform bijgevoegd besluit (raadsvoorstel 06 12 192).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Voortzetten subsidiëring topsport in seizoen 2006/2007

(raadsvoorstel 06 12 191).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7

november 2006 om:

a.      kennis te nemen van de tweede financiële tussenrapportage 2006 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

b.      in te stemmen met de voorgestelde aanpak ten aanzien van de financiële gevolgen (BW06110743) (Op verzoek van de fracties WEERT Lokaal en D66).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24

oktober 2006 om:

a.      In te stemmen met voorgesteld advies aangaande de procedure aanbesteding (inzake skateboarders en skaters) (BW06102406) (Op verzoek van de fractie SP).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

18.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke

ondersteuning (raadsvoorstel 06 12 200).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

19.

Onderwerp

Vaststellen budget en ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk 2007

(raadsvoorstel 06 12 193).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

20.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7

november 2006 om:

a.      kennis te nemen van informatie over het bereik van voorschoolse voorzieningen per oktober 2006;

b.      kennis te nemen van de brochure van Sardes over toeleiding;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06110739) (Op verzoek van de fracties WEERT Lokaal en PvdA).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7

november 2006 om:

a.      akkoord te gaan met het advies om niet vier, maar drie boeken uit te geven in het kader van het Project Weerter Geschiedschrijving (PWG);

b.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06110726) (Op verzoek van de fractie WEERT Lokaal).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7

november 2006 om:

a.      kennis te nemen van de actualisatie van de projectopdracht accommodatiebeleid;

b.      in te stemmen met het plan van aanpak accommodatiebeleid;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06110706) (Op verzoek van de fracties WEERT Lokaal, VVD en D66).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7

november 2006 om:

a.      in te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport ´Notitie meerwaarden Nederweert, Weert, Leudal- en Thornerkwartier´;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06110702) (Op verzoek van de fractie WEERT Lokaal)

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Stand van zaken WMO.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Bestanden

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

Onderwerp

 Advieslijst Welzijn 28-11-2006