AGENDA COMMISSIE WELZIJN D.D. 20-02-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 20-02-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 17 januari 2006, met inachtneming van het wijzigingsvoorstel van de commissiegriffier.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 17-01-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1   Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering  van 2 februari 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

6.

Onderwerp

Liggen niet voor.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24

januari 2006 om:

a.      kennis te nemen van de eindnotitie Moonen Sport en Leisure naar aanleiding van het informatietraject met vrijwilligersorganisaties;

b.      om te stemmen met de verslagen van de informatiebijeenkomsten;

c.       in te stemmen met het vervolgtraject waarbij wordt afgezien van het verzenden van vragenlijsten en de vrijwilligersorganisaties hier schriftelijk over informeren;

d.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

9.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17

januari 2006 om:

a.      niet in te stemmen met de gezamenlijke aanbesteding Huishoudelijke Verzorging;

b.      in te stemmen met de voorbereiding van een aanbesteding in kleiner verband;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

Dit agendapunt wordt gecombineerd met de stand van zaken invoering WMO.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: M.M.C.F. Stokbroeks & J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen kadernota ´geen kind tussen wal en schip´, onderwijs en jeugdbeleid in Weert (raadsvoorstel 06 03 031).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken uitwerking intentieverklaring

onderwijspartners Brede School Keent door A. de Jong, projectleider

en vertegenwoordigers van de schoolbesturen Weert-Zuid,

Montessori en Openbaar Onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

13.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17

januari 2006 om:

a.      kennis te nemen van het Jaarverslag Leerplicht Schooljaar

2004-2005;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24

januari 2006 om:

a.      kennis te nemen van de eindnotitie Moonen Sport en Leisure naar aanleiding van het

informatietraject met vrijwilligersorganisaties;

b.      om te stemmen met de verslagen van de informatiebijeenkomsten;

c.       in te stemmen met het vervolgtraject waarbij wordt afgezien van het verzenden van

d.      vragenlijsten en de vrijwilligersorganisaties hier schriftelijk over informeren;

dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

15.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

18.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het wegvallen van de subsidiemogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds;

B.      De financiële gevolgen ad € 160.000,- worden ten laste van het begrotingssaldo gebracht (raadsvoorstel 06 03 026).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

19.

Onderwerp

Instemmen met het prestatieplan 2006 van de Sector Sociale Zaken

(raadsvoorstel 06 03 034).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

20.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10

januari 2006 om:

a.      kennis te nemen van de notitie ´Bibliotheekvernieuwing in Weert 2005-2008´ en van

de wijze van financiering van de geplande investeringen op het gebied van

automatisering en inrichting;

b.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 31

januari 2006 om:

a.      akkoord te gaan met de uitwerking van de korte termijn acties inzake Muziekcentrum De Bosuil, zijnde een betalingsregeling en het invoeren van structureel overleg;

b.      akkoord te gaan met de uitgangspunten voor de lange termijn;

c.       akkoord te gaan met de verdere uitwerking van deze uitgangspunten;

d.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24

januari 2006 om:

a.      kennis te nemen van de eindnotitie Moonen Sport en Leisure naar aanleiding van het informatietraject met vrijwilligersorganisaties;

b.      om te stemmen met de verslagen van de informatiebijeenkomsten;

c.       in te stemmen met het vervolgtraject waarbij wordt afgezien van het verzenden van vragenlijsten en de vrijwilligersorganisaties hier schriftelijk over informeren;

d.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Bespreken onderzoeksrapport Werk Armoede, rondkomen met inzicht

in uw inkomen, van Inzicht BV (op verzoek van raadslid Heijmans).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Bestanden

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 

 

Onderwerp

 Advieslijst Welzijn 20-02-2006