AGENDA COMMISSIE WELZIJN D.D. 17-01-2006

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 17-01-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 29 november 2005, met inachtneming van het wijzigingsvoorstel van de commissiegriffier.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 29-11-2005

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen van 7 november 2005, 13 december 2005, 15 december 2005 en 22 december 2005.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Punten waarvoor externen aanwezig zijn

 

6.

Onderwerp

Mondelinge toelichting uitwerking Integratienota door de heren

Hunderkamp en Klei van adviesbureau voor sociale vraagstukken

Radar (portefeuillehouder Stokbroeks).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Mondelinge toelichting onderzoek naar samenwerking onderwijspartners nieuw school Keent door de heer A. de Jong, projectleider (portefeuillehouder Stokbroeks).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken Streekomroep door de

nieuwe voorzitter de heer Laenen (portefeuillehouder Van Dooren).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag (hierin betrekken stand van zaken Stalberg).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Stand van zaken de werkvoorzieningsschap de Risse, hierin

betrekken:

a.      benchmark onderzoek SW bedrijven in Nederland 1e half jaar 2005;

b.      exploitatiecijfers Risse tot en met derde kwartaal 2005 (geagendeerd op verzoek van raadslid Heijmans)

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

13.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Instemmen met het wijzigen van artikel 13 van de

Maatregelenverordening WWB gemeente Weert 2004, met

terugwerkende kracht, met ingang van 1 juli 2005

(raadsvoorstel 06 02 013).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

a.      Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot het proces van Structuurversterking Culturele Instellingen: traject Munttheater/Waagtheater;

b.      De subsidëring van de Stichting Waagtheater beëindigen per 1 januari 2006;

c.       Het budget ad. € 65.798,- aanwenden voor het Evenementenfonds voor evenementen met vernieuwende vormen van Podiumkunst, het Fonds voor vlakkevloer/vernieuwende activiteiten van amateurverenigingen en de Professionele vlakkevloeractiviteiten georganiseerd door het Munttheater (raadsvoorstel 06 02 010).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders d.d. 29 november 2005 om:

a.      in te stemmen met een brief aan de Provincie aangaande Collectief Vraagafhankelijk Vervoer;

b.      in te stemmen met het herformuleren van een gemeentelijk standpunt tot deelname onder voorwaarden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

18.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 december 2005 om:

a.      Vast te stellen dat All American Day een bovenregionaal evenement is en dat het evenement past binnen het door de gemeente geformuleerde beleid;

b.      Voor de jaren 2006-2007-2008 subsidie te verlenen volgens voorstel en met genoemde voorwaarden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bestanden

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

Onderwerp

 Advieslijst Welzijn 17-01-2006