AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 10-10-2006

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 10-10-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 5 september 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 05-09-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 20 september 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder H.W.J. Coolen

 

6.

Onderwerp

Toelichting op ontwikkelingen St Jans Gasthuis. Hierbij is aanwezig:

de heer H. Janssen, directeur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders:  H.W.J. Coolen,  P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Behandelen van de Begroting 2007, voor zover betrekking hebbend

op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 11 167).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 26

september 2006 om:

a.      kennis te nemen van het juridisch advies betreffende Welzorg;

b.      oorspronkelijk advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn. Geagendeerd op verzoek van wethouder Coolen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 september 2006 om:

a.      akkoord te gaan met de aanvraag van een offerte voor bedoeld adviserend onderzoek inzake Muziekcentrum De Bosuil;

b.      akkoord te gaan met de opdrachtverlening aan het bureau Signo&S;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06090504). Geagendeerd op verzoek van Weert LOKAAL.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 12

september 2006 om:

a.      in te stemmen met de ondertekening van de volmachtverlening Regiotaxi Wvg;

b.      in te stemmen met het verzenden van de brief aan de Provincie Limburg;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06091216) Geagendeerd op verzoek van Weert LOKAAL.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

12.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 12

september 2006 om:

a.      het voorontwerp van de Verordening voorzieningen Wmo vrij te geven voor inspraak in de periode van 14 september tot en met 26 oktober 2006;

b.      de mogelijkheid voor eenieder tot het schriftelijk indien van zienswijzen gedurende genoemde periode algemeen bekend te maken;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06091206) Geagendeerd op verzoek van Weert LOKAAL.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

13.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 juli 2006 om:

a.      in te stemmen met het groeimodel Opmaat per schooljaar 2006-2007 zoals in de bijgevoegde notitie is beschreven;

b.      in te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring;

c.       in te stemmen met de tijdelijke huisvesting in Schuttebeemd waarbij gebruikersafsprake worden vastgelegd;

d.      in te stemmen met de financiële consequenties;

e.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06070409) Geagendeerd op verzoek van Weert LOKAAL.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 22

augustus 2006 om:

a.      akkoord te gaan met de offerte oudkomersproject opvoedingsondersteuning´ GGD d.d. 16 juni 2006 ad € 3.000,-ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 28 april 2006;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06082212) Geagendeerd op verzoek van de PvdA.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Stand van zaken WMO.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

16.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het visiedocument Wet inburgering.

B.      Instemmen met het visiedocument Wet inburgering (Wi).

C.      Instemmen met minimaal scenario 3 (Prioritaire groepen) en streven naar scenario 4 (Integrale integratie) (06 11 162).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

18.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken Bedrijfsverzamelgebouw.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Brief van de SP d.d. 26 september jl. ´Vrijwillige´ ouderbijdrage voor

schoolgaande kinderen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Bestanden

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

Onderwerp

 Advieslijst AZ 10-10-2006