AGENDA COMMISSIE WELZIJN D.D. 05-09-2006

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 05-09-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 13 juni 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 13-06-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 24 mei 2006, 12 juni 2006, 22 juni 2006 en 28 juni 2006.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van het actieprogramma Integratie 2006-2010.

Dit actieprogramma wordt toegelicht door mw. E.G.H. Giesberts, beleidsadviseur integratie) (raadsvoorstel 06 09 140).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de nieuwe Subsidieverordening Welzijn 2006 (raadsvoorstel 06 09 137).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een raamkrediet ad € 300.000,- ten behoeve van de voorbereiding van diverse onderwijsprojecten  (raadsvoorstel06 09 144).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 juni 2006 om:

a.      kennis te nemen van het Jaarverslag ROC Gilde 2005;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

10.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 mei 2006 om:

a.      op basis van het collegebesluit d.d. 28 april 2006 akkoord te gaan met de door ROC Gilde ingediende offerte ad. € 36.874,-- ten behoeve van 10-13 oudkomers;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 augustus 2006 om:

a.      het rapport “Two Gether: Evaluatie van de aanpak coaching aandachtsleerlingen door rolmodellen” van Radar voor kennisgeving aan te nemen;

b.      in te stemmen met continuering van het project in het schooljaar 2006-2007;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Vaststellen van de nieuwe Subsidieverordening Welzijn 2006 (raadsvoorstel 06 09 137).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 131.000,- ten behoeve van het verstrekken van een vergoeding aan SV Megacles voor de door haar opgerichte opstallen op sportpark St. Theunis in het kader van de beëindiging van het erfpachtsrecht (raadsvoorstel 06 09 132).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 juli 2006 om:

a.      kennis te nemen van de evaluatie en de uitvoering van één van de activiteiten van de BOS-impuls: Sport Na School;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

19.

Onderwerp

Vaststellen van de nieuwe Subsidieverordening Welzijn 2006

(raadsvoorstel 06 09 137).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van het Jaarverslag 2005 Kinderopvang

(raadsvoorstel06 09 123).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

21.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 juni

2006 om:

Indicatiestelling:

1.    Met ingang van 1 januari 2007 het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), via vestiging van een alleenrecht op de indicatiestelling in de verordening, aan te wijzen als adviseur voor de integrale indicatiestelling Wmo;

2.    Dit voornemen te publiceren in de Staatscourant en een reactietermijn te gunnen van 4 weken na publicatie;

3.    Nadere afspraken vastleggen in een kortlopende overeenkomst (maximaal één jaar) en deze in de tweede helft van 2007 evalueren;

4.    Deze overeenkomst sluiten onder het voorbehoud dat de gemeenteraad instemt met de verordening, waarin nadere regels zijn opgenomen over de uitvoering van de indicatiestelling;

5.    het contract met de huidige adviseur van Argonaut BV per 1-1-2007 opzeggen.

Verordening:

6.    Instemmen met het bijgevoegde voorontwerp Verordening Voorzieningen Wmo;

7.    Het voorontwerp voor inspraak voorleggen in de periode 14 september tot en met 26 oktober 2006 en algemeen bekend maken van de mogelijkheid voor eenieder tot het schriftelijk indienen van zienswijzen.

Financiën:

8.    Kennisnemen van de notitie ´Financiële aspecten en risico´s met betrekking tot de individuele verstrekkingen in de Wmo´;

9.    Conform het Spoorboekje Wmo de commissie Welzijn op 5 september 2006 informeren over uw besluit.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 juni

2006 om:

a.      Kennisnemen van de bijgevoegde brief van het ministerie van VWS;

b.      De notitie ´Financiële aspecten en risico´s individuele verstrekkingen´aanpassen conform de laatste informatie van het ministerie.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15

augustus 2006 om:

a.   Kennis te nemen van de rapportage “Jongeren, uitgaan, alcohol en drugs in Weert en Nederweert;

b.   In te stemmen met bijgaand plan van aanpak op hoofdlijnen;

c.    Rapportage en uw besluit ter kennis te brengen van de raadscommissie Welzijn;

d.   In te stemmen met begeleiding van uitvoering programma door stuurgroep jeugd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders om:

a.   In te stemmen met de gunningscriteria Europese Aanbesteding Hulp bij het Huishuiden en Help bij het Huishouden Plus;

b.   dit besluit voor te leggen aan de commissie Welzijn (wordt nagezonden).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst Welzijn 05-09-2006