CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN D.D. 10-05-2011

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezige leden

G.J. van Buuren (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. Zaâboul (PvdA )

 

 

Afwezig de leden

F. Kadra (PvdA)

Plaatsvervangende leden

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

T. Weekers, K. Joosten, R. van den Tillaar, J. van Velthoven, R. Klaessen, T. van Voorden

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 10-05-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Maatschappelijke Zaken d.d. 5 april 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie MZ 05-04-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 20 april 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Het antwoord op brief nummer 139 wordt naar de commissie gezonden.

De toezegging om vóór de verlenging van de subsidie aan de Bosuil terug te komen op de gevolgen van het nieuwe horeca- en evenementenbeleid voor de Bosuil wordt op de voortgangsrapportage gezet (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op, dat op pagina 7 een verwacht begrotingsoverschot van € 228.000,- wordt vermeld, dat besteed dient te worden aan Koninginnedag. Het begrotingssaldo staat daarmee op € 0,-; dit is een tegenvaller.

De VVD-fractie constateert dat het overschot besteed dient te worden aan Koninginnedag. De actuele stand is -€ 266.000,-.

In de najaarsnota 2010 is een correctie van 1 miljoen euro toegepast vanwege een gemaakte fout. De VVD-fractie vraagt zich af of we in 2011 hetzelfde risico lopen.

 

Toezeggingen

De volgende vragen van het CDA worden schriftelijk beantwoord:

·          betreft de tabel op pagina 8 eenmalige of structurele aanpassingen?

·          pagina 24 exploitatie sporthal St. Theunis: raming en inkomsten zijn hetzelfde; graag specificatie toezenden;

·          in de produktenraming zijn inkomsten huur sporthallen geraamd; komen er nog huurinkomsten binnen?

·          op pagina 92 wordt een tekort van 1 miljoen op sporthallen en –zalen vermeld; graag specificatie toezenden;

·          pagina 27 en 28 melden een opmerkelijke daling van het aantal uitkeringsgerechtigden met 121, hoe kan dat?

·          waarom is het gevolg van de kredietcrisis dat de variabele kosten achterblijven bij 2009?

·          betekent een hogere uitkering van de IOAW ook een hogere bijdrage van het rijk?

·          graag uitleg over de lagere bijdrage WWB van € 353.000,-.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

7.

Onderwerp

Niet instemmen met de conceptbegrotingen 2012 Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en Risse Holding BV.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP wil het voorstel terugsturen naar het college omdat er geen advies van de WSW-raad is ingewonnen. Ook is niet duidelijk wat de gevolgen voor de medewerkers van De Risse zijn. Weert Lokaal is akkoord met het voorstel. Voorliggend voorstel is een oplossing voor nu, maar er dient ook een toekomstvisie te zijn. De PvdA is verbaasd dat De Risse deze conceptbegrotingen indient, die immers in strijd zijn met gemaakte afspraken en wil inzicht in de lange termijn.

De VVD is akkoord met het voorstel. De Risse raamt een negatief saldo voor 2011, maar zal uiteindelijk net positief sluiten. De Risse beschikt over een redelijk eigen risicodragend vermogen. De gereserveerde € 500.000,- voor dekking van de kosten wordt vergoed door de overheid. Het CDA vindt het op deze manier moeilijk werken voor De Risse, omdat zij tweemaal een voorstel doen dat beide keren wordt afgewezen. Niet duidelijk is waarom De Risse € 500.000,- wil reserveren. Daarnaast is niet duidelijk naar welke organisatieonderdelen van De Risse de gelden gaan. Het CDA verzoekt om agendering als bespreekstuk, gelet op de informatieavond op 24 mei 2011 bij De Risse.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de renovatie van de perronvloer van het recreatiebad van Zwembad De IJzeren Man.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties D66, PvdA, Weert Lokaal en CDA merken op dat niet instemmen met dit voorstel niet mogelijk is, gelet op de op te lossen problematiek. D66 vraagt of het college dit niet eerder heeft geweten. De SP vreest dat er de komende jaren nog meer van dit soort kredietvoorstellen aan de raad zullen worden voorgelegd. Het CDA vindt dat in het raadsvoorstel meer duidelijkheid dient te worden gegeven over de financiële stand van zaken. Niet duidelijk is bijvoorbeeld of groot onderhoud apart is begroot. De VVD stelt dat zonder ontwerp en bestek geen deugdelijk kredietvoorstel kan worden gemaakt. Het geraamde bedrag is nergens op gebaseerd.

 

Toezeggingen

De vraag of regulier groot onderhoud apart is begroot wordt schriftelijk beantwoord.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen

 

9.

Onderwerp

1.   Inzetten van gemeentelijk subsidie voor ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag.

2.   Instemmen met samenvoeging van de voorschoolse voorzieningen, conform bijgevoegd collegevoorstel.

3.   Bekrachtigen van het collegebesluit om de bijlagen niet openbaar te maken, zie WOB art. 10 lid 2 f en g; gezien het belang van geadresseerden om als eerste te worden geďnformeerd en ter voorkoming van onevenredige voor/nadelen voor partijen.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA voelt zich voor het blok gezet doordat het voorstel nu pas aan de raad wordt voorgelegd. Niet duidelijk is hoe lang dit al speelt en wat de financiële consequenties zijn. Blijven de peuterspeelzalen in de kerkdorpen behouden? Weert Lokaal vindt het niet prettig dat er niet-openbare informatie is verstrekt, waarover in de commissie niet gesproken kan worden. Weert Lokaal vraagt naar de verdere planning. Ook het CDA vraagt zich af of de bijlagen niet-openbaar moeten zijn. Naar de mening van het CDA zou dit onderwerp in de volle breedte in openbaarheid moeten kunnen worden besproken. Het CDA is akkoord met het voorstel sub 1, waarbij de uitzonderingen overigens niet benoemd worden. Bij het voorstel sub 2 zouden wellicht ook uitzonderingen moeten worden toegevoegd. De VVD stemt in met het voorstel. D66 is ook akkoord met het voorstel, maar vraagt zich af welke lokaties gekozen dienen te worden, aangezien een commerciële partij met de gemeente de peuterspeelzalen gaat uitbaten. D66 is verheugd dat de risicokinderen in beeld zijn.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met het stimuleren van een gemeentebrede inzet van AED’s, het realiseren van een netwerk van vrijwilligers en zorgdragen voor een centraal gecoördineerd alarmeringssysteem.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vindt het een sympathiek voorstel, maar vraagt zich af dit een gemeentelijke taak is. De informatie is niet toereikend. Niet duidelijk is of vrijwilligers de AED’s kunnen bedienen. Het CDA is blij met dit initiatief gelet op de motie die enige tijd geleden is ingediend. Het CDA vindt dat de vrijwilligers die reeds zo’n netwerk hebben opgezet door de gemeente moeten worden benaderd voor overleg en ondersteuning. Uit het voorstel blijkt niet of er alternatieven zijn, bijvoorbeeld eerst met de vrijwilligers overleggen en dan verder uitwerken. Het CDA vreest dat een contract met een looptijd van 3 jaar te lang is gelet op de ontwikkelingen die landelijk in gang zijn op dit punt. Weert Lokaal sluit zich aan bij de standpunten van het CDA. Weert Lokaal vindt het voorstel een zeer summiere uitvoering van de aangenomen motie die tot doel had meer apparatuur te plaatsen. Het is ook maar de vraag of de vrijwilligers een grotere rol willen en of dat wenselijk is. Weert Lokaal vindt dat de gemeente eerst contact moet zoeken met organisaties die er al mee werken en dan pas moet bekijken wat er nodig is. De PvdA spreekt zijn waardering uit voor het voorstel. Ook de SP is voorstander van het gebruiken van de kennis en ervaringen van anderen en verwacht een grote belangstelling bij de bevolking. Het is wellicht raadzaam nu al een aanmeldpunt te openen en via de website van de gemeente informatie te verstrekken. De animo van verhuurders van seniorencomplexen om aan dit soort initiatieven mee te werken valt vaak tegen; de gemeente moet hier nu al aan werken. D66 is akkoord met het voorstel maar vraagt zich af of andere organisaties dan de ambulancedienst, zoals het Rode Kruis hierin ook iets kunnen betekenen. D66 stemt in met het inventariseren van de witte vlekken, maar vindt dat het raadsvoorstel de indruk wekt dat veel verder wordt gegaan, aangezien er ook wordt gesproken over opleidingen en informatiebijeenkomsten.

 

Toezeggingen

De vrijwilligers zullen worden betrokken bij de uitwerking van dit besluit. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10A.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 Toezeggingen

De volgende vragen van de PvdA worden schriftelijk beantwoord:

De Stichting onderwijs educaat is actief vanaf 1 augustus 2010. Zijn er al een college van Bestuur, een Raad van Toezicht en een identiteitscommissie? Functioneert de stichting naar behoren? 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

11. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2011,

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,