CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN D.D. 05-04-2011

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezige leden

G.J. van Buuren (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD),  M. Zaâboul (PvdA )

 

 

Afwezig de leden

M.A. Engelen-Weijen (VVD), H.H.M. Peters (VVD),

 

 

Plaatsvervangende leden

L. J. Boonen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en H.A. Litjens.

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Weekers, F. van Beeck, C. v.der Kraan, S. Doek, W. Truijen

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat er bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Engelen en dhr. Peters.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 05-04-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Maatschappelijke Zaken d.d. 1 maart 2011.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie MZ 01-03-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 16 maart 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 en 5.2.: geen opmerkingen.

 

5.3.:

Mevr. Jacobs (WL) merkt op de informatie over Volleybalclub Weert niet concreet genoeg te vinden. Medegedeeld wordt dat na afloop van de competitie (rond Pasen) wel concrete informatie verstrekt kan worden.

Mevr. Nouwen (CDA) denkt dat het onderwerp “bezuinigingen Wsw” eraf kan.

Dhr. Lempens (SP) is van mening dat de punten 3 (internationale school), 5 (St. Theunis), 7 (huurcontracten Poort v. Limburg),10 (sportvouchers) en 21 (aanbesteding kunstgrasveld Laar) van de voortgangsrapportage af kunnen. De overige commissieleden stemmen hiermee in.

Bij de punten over de 55-plus monitor en de bestuursopdracht inzake het erfgoedhuis dient een tijdsindicatie genoemd te worden.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

Geen voorstellen.

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

 

 

6.

Onderwerp

Interview commissie door Bureau Berenschot in het kader van het rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van Punt Welzijn.

 

 

Het interview van de commissieleden in relatie tot het rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van Punt Welzijn is geleid door mevr. Rukiye Sarizeybek van bureau Berenschot. De opmerkingen van de commissie zullen verwerkt worden in het rapport van bevindingen van dit onderzoek.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de Bestuursopdracht Toetsen en aanpassen van de "Subsidieverordening Welzijn 2006".

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA en D66 vragen zich af of dit onderwerp wel losgekoppeld kan worden van de bezuinigingsronde. D66 zegt dat de raad eerst de kaders dient aan te geven, voordat er inspraakrondes gehouden worden. Hoe wordt het draagkrachtbeginsel getoetst? Omdat de ambtelijke notitie niet in de raad komt, krijgt de raad weinig inzicht. D66 verzoekt de notitie/de uitwerking eerst voor te leggen aan de raad. Eerst dienen de doelstellingen aangegeven te worden.

Het CDA denkt dat je goed moet bekijken waaraan je wel subsidie wilt geven en waaraan niet. Zij vindt dat een scherpere inhoudelijke afweging dient plaats te vinden.

 

Ook PvdA vindt dat eerst de bezuinigingsvoorstellen beoordeeld moeten zijn. De PvdA kan zich helemaal vinden in het toevoegen van een tussenstap.

Weert Lokaal vindt dat de bezuinigingsoperatie zeer zorgvuldig dient te gebeuren en dat álle bezuinigingsaspecten daarbij betrokken dienen te worden. De doelstellingen zijn nu te vaag geformuleerd. Er moeten duidelijke kaders gesteld worden. WL is ook voor een tussenstap.

 

De VVD denkt dat de bezuinigingsoperatie even goed zorgvuldig kan gebeuren, ook al stel je nu de bestuursopdracht over de subsidieverordening al vast. De VVD vindt de tussenstap een goed voorstel.

De SP heeft geen problemen met de notitie en wil dat aan de slag gegaan wordt. Je moet het creatieve proces niet verstoren. Wel is ook de SP voorstander van een tussenstap; je moet kunnen kiezen uit verschillende scenario’s.

 

Toezeggingen

De nota subsidiebeleid zal, voordat deze voor een eerste verkenning naar de vrijwilligersorganisaties gaat, (met de verschillende scenario’s) worden voorgelegd aan de raad (tussenstap).

Het voorstel zal aangepast worden conform de opmerkingen:

-          invoegen tussenstap

-          scenario’s aangeven en welke effecten deze geven

-          criteria in ambtelijk stuk opnemen en deze aan de raad voorleggen/ accenten bijstellen

-          kaders scherper stellen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk indien het bovenstaande (bij de toezeggingen) meegenomen wordt.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van het beleidskader bibliotheekwerk 2011-2014.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat cultuur en ontmoeting in principe in het basispakket voor de hele regio thuishoren. Verder denkt de SP dat openstelling op de zondagen drempelverlagend kan zijn. De SP vindt dat er meer gedaan moet worden voor de mensen die geen lid zijn. De samenhang staat onder druk in het voorliggende stuk. Er mag ook wat meer aan promotie gedaan worden.

 

D66 vraagt zich af of de bieb vraaggericht of aanbodgestuurd werkt. Het dient eerst duidelijk te zijn waar de partijen behoefte aan hebben.

 

De PvdA vindt het een goed stuk, maar vraagt hoe de bezuinigingen nog kunnen doorwerken op dit voorstel. De PvdA wil ook zeker de locatie Stramproy handhaven.

De VVD vindt de bibliotheek heel erg naar binnen gericht . Zij vindt het een goed voorstel, maar zou wel graag meer literaire discussies/ ontmoetingen zien.

 

Het CDA vindt dat de bieb een gastvrijer uiterlijk moet krijgen. Omdat hiervoor weinig middelen zijn, kunnen kleine aanpassingen volstaan.

Weert Lokaal kan zich vinden in de nota, maar heeft moeite met de uitbreiding op zondag i.r.t. de bezuinigingen. De opties kunst, cultuur, ontmoeting en debat kunnen mogelijk ook op andere locaties plaatsvinden.

 

Alle fracties, met uitzondering van de SP willen het voorstel agenderen als hamerstuk. De SP wil het voorstel nog eens nader bekijken; mogelijk zal het voorstel voor de raadsvergadering toch als hamerstuk opgevoerd kunnen worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Notitie SP

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.190,- ten laste van de ‘reserve monumenten’ voor de vervanging van de aandrijving van het torenuurwerk van de St. Martinuskerk.

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn akkoord met het voorstel. Het CDA vindt wel dat het lang is blijven liggen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2011.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,