ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN D.D. 01-03-2011

 

Plv. voorzitter

M. Zaāboul (PvdA )

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezige leden

G.J. van Buuren (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD)

 

 

Afwezig de voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en H.A. Litjens.

 

 

Ambtelijke ondersteuning

K. Joosten, R. v.d. Tillaar, C. Neigh van Lier. T. Weekers, J. Lemmens, J. van Velthoven, E. Peeters

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De plaatsvervangend voorzitter, mevr.  M. Zaāboul, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter, dhr. H. Lempens is met vakantie. Mevr. M. Zaāboul feliciteert namens de commissie wethouder Coolen met zijn verjaardag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 01-03-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Maatschappelijke Zaken d.d. 25 januari 2011.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie MZ 25-01-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 februari 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 en 5.2 Geen opmerkingen.

5.3

Mevr. M. op den Kamp (CDA) verzoekt nadrukkelijk om aandacht te schenken aan de punten die in het 1e kwartaal 2011 afgehandeld dienen te worden. Dit betreft de nrs. 1 (Adviesraad amateurkunst), 4, 5 (buitensportaccommodaties sportpark St. Theunis), 7 (Poort van Limburg; dit punt dient nog tekstueel aangevuld te worden), 9 (instellingsspecifieke investeringen Munttheater), 12 (Topvolleybal Weert), 16 (Subsidie Bosuil) en 19 (beleidsplan binnensportaccommodaties). Extra aandacht vraagt ze voor het onderzoek naar het park Graswinkel/MMC. Wethouder Litjens zegt dat vandaag de opdracht hiervoor is uitgegaan.

Verder vraagt mevr. op den Kamp hoe het nu verder gaat ten aanzien van de gesubsidieerde instellingen (nr. 6).

M.b.t. topvolleybal zegt wethouder Coolen dat 16 maart a.s. het afrondende gesprek is. De commissie zal hierover gerapporteerd worden.

Dhr. P. Lempens (SP) benadrukt nog eens dat afhandeling vaak erg lang duurt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen

 

 

 

6.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2011 om vast te stellen de bestuursopdracht om realisering erfgoedhuis verder voor te bereiden en uit te voeren (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 

Toezeggingen

Het programma van eisen en het financiėle plaatje inzake het erfgoedhuis en de archiefbewaarplaats worden na uitwerking van de definitiefase aan de raad voorgelegd.

 

Conclusies

De fracties zijn verrast over de bestuursopdracht geļnformeerd te worden via de TILS-lijst. De raad heeft destijds ingestemd met het onderzoek, maar verwacht werd dat er nog een tussenfase of –overleg zou zijn. Duidelijk is geworden dat het de uitwerking van de definitiefase betreft.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2011 om in te stemmen met traject inzake bibliotheekwerk en in te stemmen met de conceptbrief aan Bibliocenter (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Voor Weert is het wenselijk zowel het basispakket als het pluspakket van het Bibliocenter af te nemen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

8.

Onderwerp

Instemmen met wijziging Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening.

 

Expliciete fractiestandpunten

Mevr. C. Jacobs (Weert Lokaal) wil het voorstel nog terugkoppelen met de fractie.

 

Toezeggingen

In de adviestekst zullen beide artikelen (2.2.a. en 2.2.b.) worden opgenomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen financiering Leerwerkstages en “van werk naar werk-trajecten”.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat het voorstel ingaat op wat de raad wil. Chapeau! Zij hoopt dat de mensen die deelnemen aan de trajecten ook werk krijgen.

Weert Lokaal is ook blij met het voorstel. De kansarmen krijgen nu een kans.

De SP vindt het goed dat het voorstel nu voor ligt. Zij hoopt dat de deelnemers een goede begeleiding krijgen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP staat positief tegenover het voorstel. Als er extra middelen te halen zijn, moet de gemeente ervoor gaan.

Het CDA en Weert Lokaal hopen dat de aanvraag tijdig (deadline is 31 maart 2011) ingediend kan worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11. 

Onderwerp

Wijzigen re-integratieverordening Weert 2010 en maatregelverordening Weert 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De plaatsvervangend voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 april 2011.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,