ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN D.D. 25-01-2011

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezige leden

G.J. van Buuren (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), S.M.L. Struving (VVD), M. ZaÔboul (PvdA).

 

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en H.A. Litjens.

 

 

Ambtelijke ondersteuning

K. Joosten, R. v.d. Tillaar, F. v. Beeck, S. Doek, E. de Leeuw

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevr. M. Stokbroeks. Ook haar vervanger kan niet komen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Mevr. Stokbroeks heeft verzocht door te geven dat D66 de onderstaande agendapunten wil agenderen voor de raadsvergadering als bespreekstuk:

 6: Vaststellen integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren voor de periode 2011-2014

9. Vaststellen van de evaluatie actieprogramma integratie 2007-2010 en instemmen met de doorkijk vanaf 2010.


Vandaag heeft er enig mailverkeer plaatsgevonden of het punt "Bespreken tussenrapportage Complex Poort van Limburg" voor deze vergadering geagendeerd zou worden. Dit punt zal vandaag NIET besproken worden. De raad zal tijdig voor de informatieavonden van 14 en 15 februari schriftelijk ge´nformeerd worden. Het onderwerp kan dan tijdens een van deze avonden behandeld worden.

 

De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 25-01-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Maatschappelijke Zaken d.d. 30 november 2010.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie MZ 30-11-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 15 december 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3.

Mevr. op den Kamp (CDA) merkt op dat nr. 10 (sportvouchers) dient te blijven staan (raad had de memo niet mogen ontvangen). Bij nr. 15 (bezuinigingen) staat 4e kwartaal 2010; deze termijn dient aangepast te worden of het onderwerp kan eraf, omdat de raad ge´nformeerd is over de aanpak. Verder vraagt ze aandacht voor de uitbreiding van het sportpark MMC.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren voor de periode 2011-2014.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt dat Weert goed op de weg zit. De fractie is blij dat de bewustwording is toegenomen. Wel vindt zij, dat er beter handhavend opgetreden dient te worden bij jongeren onder de 16 jaar. Ouders en scholen dien meer betrokken te worden bij de problematiek en voorlichting hierover dient al te starten in het basisonderwijs.
Weert Lokaal heeft respect voor de nota, maar vraagt zich af hoe realistisch het is dat handhaven lukt.

Ook de CDA vindt het goed dat er veel aandacht wordt besteed aan het onderwerp. Opgemerkt wordt dat informatie over de problematiek nog vˇˇr het 12e levensjaar gegeven dient te worden ( gemiddelde leeftijd waarop men zijn eerste glas drinkt, is 11,3 jaar).

De VVD complimenteert de beleidsadviseur voor de professionele aanpak. De fractie vraagt zich af hoe de ouders beter doordrongen kunnen worden van de gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren.

 

Toezeggingen

De commissie zal bij verschillen ge´nformeerd worden (toevoegen bij evaluatie).

Indien beschikbaar zullen de cijfer van 2005 en 2009 aangevuld worden met de tussenliggende jaren, zodat de trend beter zichtbaar. Deze informatie zal dan toegestuurd worden.

 

Advies commissie

De aanwezige fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. Omdat D66 verzocht heeft het voorstel te agenderen als bespreekstuk, zal het (vooralsnog) geagendeerd worden als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Actieplan integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren

 Eindevaluatie alcohol- en drugsbeleid 2007-2009

 Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren 2011-2014

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

7.

Onderwerp

Verlengen uitvoeringsovereenkomst met het Algemeen Maatschappelijk Werk.

 

Expliciete fractiestandpunten

De CDA vraagt zich af hoe een overeenkomst voor 4 jaar zich verhoudt tot de bezuinigingen.

De SP vindt het AMW laagdrempelig en is onder de indruk van het werk. De fractie merkt op dat de verschillende aanpak bij de deelnemende gemeenten niet moet leiden tot afwijzing van een cliŰnt.

Weert Lokaal is het eens met de verlaging naar 15%. De fractie vraagt aandacht voor eventuele gevolgen van het schrappen van de onvoorziene personeelslasten.

De PvdA vindt dat er enige onduidelijkheden zitten in het voorstel

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Uitvoeringsovereenkomst

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

8.

Onderwerp

Niet instemmen met de 1e wijziging begroting 2011 de Risse.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD zegt dat de buffer van de Risse voor 2011 voldoende is. De fractie verzoekt de ontwikkelingen in de komende jaren goed in de gaten te houden.

De SP vraagt aandacht voor de oorzaak (snoeien van rijkswege). De SP vraagt zich af hoe de Risse marktgericht kan gaan werken als de markt (t.a.v. arbeidsgehandicapten) niet mee werkt en wil het voorstel agenderen als bespreekstuk.

De CDA vindt dat duidelijk moet blijven dat de gemeente verantwoordelijk is. Komend jaar zal duidelijk gemaakt dienen te worden waar we staan en wat we kunnen.

Weert Lokaal is positief over de gemeentelijke input bij de Risse.

De PvdA vraagt aandacht voor de wachtlijsten en het aanbod.

 

Alle fracties hebben waardering voor de Risse.

 

Toezeggingen

Het voorstel zal tekstueel aangepast worden (omschrijving bij voorstel B&W).

Er komt nadere informatie over de mogelijkheden voor de Risse. Ook zullen er gegevens komen over de verhouding gesubsidieerde ľ niet gesubsidieerde banen bij overige bedrijven in vergelijking met de Risse.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief Risse Toekomst Wsw en bezuinigingen 2011

 Brief Risse 1e wijziging begroting 2011

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de evaluatie Actieprogramma integratie 2007-2010 en instemmen met de doorkijk vanaf 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat ôontmoetenö toegevoegd dient te worden als actiepunt. Ook wil de fractie aandacht voor discriminatie.

De PvdA is tevreden, maar wil inzicht blijven houden omdat het nieuwe beleid uitgaat van een afgeslankte vorm. Als het goed gaat, kan het beleid gehandhaafd worden.

Weert Lokaal geeft een pluim en vindt het goed dat er aandacht besteed wordt aan de groeiende groep arbeidsmigranten.

Het CDA is ook tevreden. Problemen worden nu benoemd.

De VVD spreekt haar waardering uit voor de inzet van de betrokken instanties en vrijwilligers. De VVD vindt het jammer dat bij een grote groep de bereidheid om taallessen te volgen, ontbreekt. Deze fractie vindt dat met name de taalachterstanden weggewerkt dienen te worden (opnemen als speerpunt).

 

Toezeggingen

De commissie zal ge´nformeerd worden over de activiteiten die plaatsvinden in het kader van het integratiebeleid (A4-tje).  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Evaluatie Actieprogramma integratie 2007-2010

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2011.

 

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,