ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN D.D. 30-11-2010

 

Voorzitter       

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de

leden

G.J. van Buuren (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD)

Afwezig de leden

H.H.M. Peters (VVD), M. Zaâboul (PvdA)

 

 

Overige raadsleden die aan de vergadering deelnemen

J.A.F. Tak (SP)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en H.A. Litjens.

 

 

Ambtelijke ondersteuning

K. Joosten, S. Vaes, E. Zweypfenning, J. v. Velthoven, R. v.d. Tillaar, L. v.d. Laar, F. v. Beeck, T. Weekers.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter wordt voor de vergadering gefeliciteerd met zijn verjaardag, waarna hij de vergadering opent. Hij heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. In het raadsvoorstel bij agendapunt 10 “Vaststellen van verordeningen Sociale Zaken” heeft een correctie plaatsgevonden. Deze correctie is naar de commissieleden gemaild.

 

Bestanden

 Agenda 30-11-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Maatschappelijke Zaken d.d. 12 oktober 2010.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen gedaan. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie MZ 12-10-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 oktober 2010, 3 en 10 november 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De SP verzoekt om een kopie van de brieven en antwoorden van de brieven met de nrs. 327 336 363 en 388.

 

5.2/5.3 De SP verzoekt de toezeggingen te nummeren; dit maakt bespreking makkelijker. De SP maakt verder de volgende opmerkingen:

- 29-06-2010: wanneer komt er info over bezuinigingen Bibliocenter?

- 29-06-2010: de bijeenkomst over leerlingencijfers e.d. is vorige

week geweest; dit kan worden afgevoerd.

- 22-09-2010 archiefachterstanden: rapportage is aangekondigd, dus afvoeren van de lijst.

- 04-10-2010 Samen Zorgen Huis is al toegezonden; afvoeren.

- 04-10-2010 gratis busvervoer is al toegezonden; afvoeren.

- 04-10-2010 Risse bezuinigingen: de SP stelt voor dat de brief van de Risse wordt toegezonden met het antwoord van het college. Die brief kan worden geagendeerd voor de informatiebijeenkomst van januari 2011.

- 04-10-2010 Jop Klaproosstraat: brief van juli is inmiddels beantwoord, Gaarne deze week een kopie van deze brief. Ook van Punt Welzijn is nog niks gehoord; de SP wil graag voor het eind van het jaar een actie in deze.

- 12-10-2010 Wat is te melden over de bezuinigingen op de gemeenten en de acties van de VNG in deze? Graag voor het eind van het jaar een brief hierover.

- 10-11-2010 motie MMC: wanneer worden de resultaten van de

studie bekend?

 

Het CDA verzoekt nog terug te komen op de informatie over OBS de Uitkijktoren + kinderopvang. Het is nog niet helemaal concreet. Wethouder Coolen zegt dat er een vertaalslag gemaakt zal worden van m2 naar leslokalen (toezegging).

 

De VVD vindt dat er bij de motie over MMC nog een aantal zaken ontbreken (zoals onderzoek naar draagvlak bij inwoners Graswinkel (en hoe doe je dat nu er geen wijkraad meer is), past de uitbreiding binnen het accommodatiebeleid en de demografische ontwikkelingen, wie gaat onderzoek uitvoeren e.d.) Mevr. Struving zal de vragen op schrift zetten en naar wethouder Litjens sturen. Wethouder Litjens zegt dat in januari 2011 een notitie n.a.v. de motie behandeld zal worden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

 

 

6.

Onderwerp

Behandelen van de najaarsnota 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal zal in de raad terugkomen op de gelden voor “werk naar werk”. Zij vindt dat deze gelden beschikbaar moeten blijven. Indien hierover een amendement wordt ingediend, zullen de SP en PvdA dit steunen.

 

Het CDA vindt een aantal conclusies bij de kredietrapportage niet terecht (bijv. dat de overschrijding bij sporthal aan de Bron wel meevalt). Voor enkele investeringen (WML/aan de Bron, hockeyvelden, banen TC Lichtenberg) wordt een aanvullend krediet gevraagd bij de najaarsnota. Zij vindt dit niet de juiste weg.

 

Toezeggingen

Er zal schriftelijk terug worden gekomen op de vragen van het CDA over de kredietoverschrijdingen/ aanvullende kredietaanvragen.

Hierbij zal ook de kredietaanvraag voor de airco van Buurthuis Fatima worden meegenomen.

 

De vragen van het CDA over de IOAW-lasten en het participatiebudget zullen –voor zover ze niet bij de behandeling van de agendapunten 9 en 10 beantwoord zijn – eveneens schriftelijk worden beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 18.525,- voor de bestrijding van houtaantasting aan het interieur van de Paterskerk.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat de totale aanpak ontbreekt. Zij vindt het prima dat hiervoor de reserve monumenten wordt aangewend.

Weert Lokaal hoopt dat met deze middelen het probleem is opgelost.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Bespreken brief SP d.d. 13-9-2010 inzake Samen-Zorgen-Huis met antwoordbrief college d.d. 27-10-2010 (geagendeerd op verzoek van fractie SP; brieven en haalbaarheidsonderzoek zijn reeds in uw bezit).

 

Toezeggingen

De opzet van het project in Leudal, dat is aangemeld voor de GOML, zal gezonden worden naar de commissieleden.

 

Conclusies

Op dit moment kan het Samen-Zorgen-Huis er niet komen, omdat er geen financieringsmogelijkheden zijn. Als het Ministerie komt met nieuwe financieringslijnen of als zich er andere mogelijkheden voordoen, dan zijn alle fracties en B&W vóór het weer aan de slag gaan met dit innovatief project.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

9.

Onderwerp

Toelichting WWB en bekostiging werkdeel daarvan met doorkijk naar 2011 (geen raadsvoorstel en geen stukken).

 

Toezeggingen

Het CDA (mevr. Nouwen) zal nog niet beantwoorde vragen op papier zetten. Deze zullen dan schriftelijk beantwoord worden.

 

Conclusies

Het betreft een taaie materie, waar vandaag wel meer duidelijkheid in gegeven is. O.a. is duidelijk geworden welke structurele besparing de scholings- en andere trajecten hebben opgeleverd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van verordeningen voor het werkgebied van Sociale Zaken.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA wil niet tornen aan de 115%-regel (kwijtscheldinsgrens) zolang hier geen wettelijke normen voor zijn.

Weert Lokaal is het hier mee eens. Zij vindt de tekst in de verordeningen verhard t.o.v. de huidige versies.

De fracties willen de mogelijkheid bezien om de 110% inkomensgrens re-integratietrajecten voor niet-uitkeringsgerechtigden naar 115% te brengen. Het CDA wil dit nog bespreken in de fractie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen begroting en uitvoeringsovereenkomst 2011 van Stichting Zwembad de IJzeren Man.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA verzoekt de Stichting te vragen creatief om te gaan met de personeelsuren. Zij ziet “lege” uren bij de directie (doet geen projecten meer) en een tekort bij verkoop en promotie.

De VVD is verheugd met de meerjarige uitvoeringsovereenkomst.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de aanleg van een kunstgrasveld en beregeningsinstallatie op sportpark Laarderveld en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 411.000,--.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is van mening te laat geïnformeerd te zijn over de discutabele kwaliteit van een grasmasterveld en denkt dat de kosten van een kunstgrasveld lager zijn dan in het voorstel is vermeld.

De VVD heeft moeite met de in 2009 genomen beslissing, maar stemt wel in met het voorstel.

D66 wil graag één totaalvoorstel zien over de voetbalaccommodaties voordat de voorstellen van andere voetbalaccommodaties in de raad behandeld worden. De fractie vindt wel dat er nu wat moet gebeuren bij SV Laar en verzoekt het voorstel te agenderen als bespreekstuk.

Weert Lokaal vindt dat er voor SV Laar NU maatregelen getroffen moeten worden. De ingediende moties en amendementen geven al een visie ten aanzien van voetbalaccommodaties.

 

Toezeggingen

De aanbesteding moet nog plaatsvinden. Hierbij zal serieus gekeken worden naar het benodigde krediet.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2011.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,