ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN D.D. 12-10-2010

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezige leden

L.J. Boonen (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaâboul (PvdA).

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en H.A. Litjens.

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Weekers, W. Truijen, C. van der Kraan, J. v. Velthoven, C. Neijgh van Lier.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer Bongers, bestuursvoorzitter van de Bosuil m.b.t. agendapunt 7.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 Geluidsfragment spreekrecht

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Van de oorspronkelijke agenda is agendapunt 8 (regiotaxi) afgevoerd, omdat het raadsvoorstel niet gereed is.

Het nieuwe agendapunt 8 (WKK-installatie zwembad de IJzeren Man)  behoort tot de portefeuille van wethouder Litjens. Voorgesteld wordt dit punt te behandelen na agendapunt 6.

De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 12-10-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Maatschappelijke Zaken d.d. 7 september 2010.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevr. op den Kamp (CDA) merkt hierbij wel op, dat de fractiestandpunten te beperkt zijn opgenomen in de advieslijst; zij verzoekt deze voortaan vollediger weer te geven.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie MZ 07-09-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 22 september 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1           

Mevr. Nouwen (CDA) verzoekt om een kopie van de antwoordbrieven van de nrs. 269 en 271 (over “De Zaal Stramproy”). De brieven zijn al meer dan 8 weken geleden ingediend.

 

5.2          Geen opmerkingen.

 

5.3           

Mevr. op den Kamp (CDA) zou graag nadere informatie hebben over de locatie Nassaulaan (dit is eerder al toegezegd). Verder vraagt ze aandacht voor de vele toezeggingen die in het 4e kwartaal 2010 uitgevoerd zouden worden. Zij adviseert de wethouders en ambtelijke organisatie (via de Griffie) om goed te kijken wat haalbaar is. Er is nog maar één raadsvergadering na deze cyclus en de laatste raadsagenda moet niet te vol worden. Elke toezegging verdient de juiste aandacht.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2011 van de gemeente Weert (raadsvoorstel 10 11 132).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP wenst een zo sociaal maatschappelijk mogelijke aanpak van de bezuinigingen.

De PvdA is verheugd over de positieve uitstraling van de leefbaarheidsagenda (doordat het project “Mijnstraatjouwstraat” de innovatie-award 2010 heeft gewonnen). De PvdA vraagt verder aandacht voor de startkwalificatie bij jongeren.

Ook de korting op de zorg baart de PvdA zorgen. Opgemerkt wordt  dat Civil Society (buren die weer iets voor elkaar betekenen), dat als noodzaak wordt gezien voor de toekomst, niet afgedwongen kan worden.

Weert Lokaal spreekt haar zorg uit over de grote categorie mensen die straks thuis komen te zitten en “waar we iets mee moeten”. Ook zij pleit voor een sociale aanpak en het continueren van “successen”.

De CDA stelt enkele vragen over de lagere uitkeringslast Bijstand en de lagere loonkosten wethouders. Deze zijn ter vergadering beantwoord.

De VVD geeft haar complimenten voor de lay-out van de begroting. Deze is nu een stuk leesbaarder. De VVD gaat in deze commissievergadering niet inhoudelijk in op de begroting.

 

Toezeggingen

De wethouder Financiën zal de raad schriftelijk informeren over de aanpak van de bezuinigingen. De SP heeft dit verzocht naar aanleiding van een brief van de VNG om te wachten met een “daadkrachtige aanpak” tot het bestuursakkoord er is.

 

Vóór de begrotingsbehandeling zullen de commissieleden inzicht krijgen in de financiële stromen bij de combinatiefunctionarissen (hoe worden deze gefinancierd; betreft verzoek CDA en toezegging tijdens informatieavond d.d. 4 oktober 2010).

 

De notitie over de budgetsubsidiëring van professionele instellingen wordt naar de commissieleden gezonden (n.a.v. verzoek CDA in relatie tot vraag of bij de budgetsubsidiëring wel een bedrag voor prijscompensatie is opgenomen; bij gesubsidieerde instellingen wordt de prijscompensatie ingezet als bezuiniging).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2011

 Brief septembercirculaire 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

Voorstel nr. 8 behoort tot de portefeuille van wethouder Litjens.

 

8.

Onderwerp

Vervangen WKK-installatie en doorvoeren energiebesparende maatregelen bij Zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel 10 11 167).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vraagt wat we hiervan geleerd hebben.

De PvdA en CDA zijn van mening dat de raming op de eerste offerte uitermate slecht is. Opgemerkt wordt dat het in eerste instantie wel een andere installatie betrof. De PvdA verzoekt dergelijke aanbestedingen in de toekomst juridisch goed in te kleden.

De VVD is het (na overleg met de betrokken ambtenaar) cijfermatig duidelijk.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

7.

Onderwerp

Instemmen met een structurele subsidieverhoging aan muziekcentrum De Bosuil voor de subsidieperiode 2010 t/m 2012 (raadsvoorstel 10 11 148).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vraagt zich af wat de samenwerking met het Rick en de Munt gaat opleveren en wanneer er resultaat te verwachten zijn. Ook wordt verzocht te bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen de regels van de paracommercie en de gemeentelijke verordeningen.

D66 wil het subsidie nu nog niet structureel verhogen. Zij stelt voor het subsidie nu voor 1 jaar te verhogen en als alle zaken duidelijk zijn pas te besluiten over de resterende jaren.

 

Ook de SP vindt dat er nog weinig concreet is. De SP is wel blij met de Bosuil en heeft altijd gepleit voor professionalisering. Zij vindt de samenwerking met het Rick en de Munt nu nog te vrijblijvend en pleit voor verbreding van de programmering.

Wethouder Coolen merkt op dat in het nieuwe coalitieprogramma de samenwerking NIET meer vrijblijvend is.

Verder vraagt ook de SP zich af of de subsidieverhoging wel structureel moet zijn en hoe de landelijke kaalslag voor poppodia gaat uitpakken? De heer Lempens zal – naar aanleiding van de reactie van wethouder Coolen – zijn fractie wel positief adviseren.

  

De PvdA heeft waardering voor de ingeslagen weg, maar vindt het voorstel toch wat “kort door de bocht”. Gevraagd wordt of er nog extra inkomsten te genereren zijn uit hogere consumptieprijzen. De PvdA vindt de basis die nu voorligt te mager om een beslissing te nemen voor 3 jaren en wil het voorstel inbrengen als bespreekstuk.

 

Voor WL is het onduidelijk wat de professionalisering tot nu toe heeft opgeleverd. Ook is WL er niet van overtuigd dat voldoende maatregelen getroffen worden en dat mogelijk over enkele jaren weer een aanvullend subsidie nodig is. Zij gaan akkoord met het voorstel als bespreekstuk en willen nu nog geen structurele subsidieverhoging.

 

De CDA uit complimenten richting de vrijwilligers en vindt de Bosuil waardevol. Zij vindt de programmering echter onvoldoende veelzijdig. De bezoekersaantallen zijn bij een aantal optredens erg laag. De CDA vraagt zich verder af of de PR van de Bosuil wel voldoende is. Ook het CDA wil nog geen structurele verhoging en wil graag eerst concrete verbeterplannen zien.

 

De VVD verzoekt ook rekening te houden met demografische ontwikkelingen en het samenwerkingsproces versnellen. Zij wil een herijking van de doelgroepen, samenwerking met andere poppodia en een duidelijke toekomstvisie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment spreekrecht

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 november 2010,

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,