ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN D.D. 07-09-2010

 

 Voorzitter

 H.P.M. Lempens (VVD)

 Commissiegriffier

 A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

 Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaâboul (PvdA).

 

 

Afwezig de leden 

 M.M.C.F. Stokbroeks (D66).

 

 

Plaatsvervangende leden 

V.A. van Brussel (D66).

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en H.A. Litjens.

 

 

Ambtelijke ondersteuning 

T. Weekers, W. Truijen, J. Lemmens.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van mw. M. Stokbroeks (D66); zij wordt vervangen door dhr. V. van Brussel.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Omdat Weert Lokaal met een dringende vraag zit, wordt de rondvraag aan de agenda toegevoegd. Deze komt na agendapunt 11.

 

Bestanden

 Agenda 07-09-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst besloten vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 24 november 2009, openbaar geworden door raadsbesluit C2-lokatie op 27 januari 2010;

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Maatschappelijke Zaken d.d. 29 juni 2010.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst besloten vergadering commissie Welzijn 24-11-2009

 Advieslijst commissie MZ 29-06-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 juli  2010.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht  aangenomen moties.

 

 

5.3

Mevr. Op den Kamp (CDA) wil graag nadere informatie over de stand van zaken t.a.v. de punten 12 en 15 (Nassaulaan). Hoe is het geregeld met het kerkbestuur en de wijkraad? Ook vraagt ze om nadere informatie over punt 20 (huurcontract Poort v. Limburg). De vragen worden doorgespeeld naar wethouder Kirkels.

Verder vindt zij het wenselijk dat de inrichtingsplannen van de voetbalverengingen Laar, DESM en MMC ook in de commissie MZ

Worden besproken. Toegezegd wordt dat tijdens de informatiebijeenkomst op 4 oktober hier nader op wordt ingegaan.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens

 

6.

Onderwerp

Realiseren aanvullende voorzieningen sportpark St. Theunis (raadsvoorstel 10 09 140).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vindt het een goede zaak dat er groter sportaanbod komt voor leerlingen en dat de voorzieningen een goede uitstraling hebben richting de topsport.

De VVD, CDA en D66 willen graag op de hoogte gebracht worden van de onderhoudskosten.

 

Toezeggingen

Volgend jaar (na 1 jaar gebruik) zal geïnventariseerd worden wat de hoogte van de onderhoudskosten is en wat de huurinkomsten van derden zijn.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief college

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de Erfgoedverordening 2010 (raadsvoorstel 10 09 121).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van het archeologiebeleid (raadsvoorstel 10 09 122).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is akkoord met het voorstel, maar vindt het vreemd dat de informatie in RZ is gegeven.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met wijzigingen aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert (raadsvoorstel 10 09 120).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Opgemerkt wordt dat er een foute verwijzing in het voorstel staat. De tekst “bijlage 4 onder z” is fout; dit moet zijn “bijlage 1 onder y”. Dit wordt aangepast.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaarstellen van een krediet van € 85.000,- voor het wegwerken van archiefachterstanden (raadsvoorstel 10 09 123).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA complimenteert de archivaris, maar vraagt zich af of in het verleden informatie is achtergehouden. De PvdA komt in de raad nog terug op het voorstel.

De CDA vraagt te kijken of intern mensen opgeleid kunnen worden om bepaalde werkzaamheden bij het Archief te kunnen verrichten.

Weert Lokaal vindt het een goed voorstel en vindt dat de kwestie goed aangepakt wordt. Ook de SP is blij met deze aanpak.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Notitie archiefachterstanden

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen garantiesubsidie ten behoeve van doorstart topvolleybal Weert (raadsvoorstel 10 09 124).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is blij met de doorstart.

Ook Weert Lokaal en D66 steunen het voorstel.

De VVD is tevreden met het behoud van topvolleybal in Weert, maar wil graag een beleidsplan met toekomstvisie/meerjarenplan zien.

Ook de SP wil inzicht in de plannen en vindt dat sport voor ALLE mensen vóór topsport gaat. De SP ziet het voorstel graag gesplitst in 2 delen: 1 voorstel ten aanzien van de notitie en 1 voorstel over de garantiesubsidie; met dit laatste voorstel gaat de SP akkoord.

De CDA heeft waardering voor de inzet om topvolleybal in Weert te redden.

 

Toezeggingen

De laatste vraag in de brief van 10 augustus van de SP over dit onderwerp zal nog schriftelijk worden beantwoord.

 

Indien andere sportclubs (ook de amateurs) in financiële problemen geraken, zal de gemeente maatwerk leveren binnen de kaders. Hierbij is het wel essentieel dat er perspectief is voor de betreffende club.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Memo topvolleybal Weert

 B&W-besluit beantwoording vragen SP-fractie

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van mw. Jacobs (Weert Lokaal) over de wachtlijsten binnen de verpleegzorg/longstay (wat zijn de wachttijden? hoeveel mensen betreft dat? wanneer gaan we bouwen? aantallen wonen – welzijn – zorg bijstellen) zal besproken worden met wethouder Kirkels. Er zal een gezamenlijk antwoord komen van de wethouders Coolen en Kirkels.

 

De vraag van mw. op den Kamp (CDA) over de Lichtenberg wordt ter vergadering beantwoord. De monumentenstatus voor de Lichtenberg “komt eraan”.  

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit omstreeks 22.20 uur de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2010,

 

de commissiegriffier,                                       de voorzitter,