ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN D.D. 29-06-2010

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaâboul (PvdA).

 

 

Afwezig de leden

F. Kadra (PvdA) en M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA).

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

 

Ambtelijke ondersteuning

J. Westenberg, F. Schreurs, T. Weekers, R. v.d. Tillaar, K. Joosten, R. Deneer en M. v. Meijl.

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij vermeldt wie verhinderd is.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Aan de agenda wordt de rondvraag toegevoegd. Deze komt na agendapunt 9.

 

Bestanden

 Agenda 29-06-2010

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Maatschappelijke Zaken d.d. 25 mei 2010.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie MZ 25-05-2010

 

 

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 19 mei 2010 (door het college zijn geen toezeggingen gedaan) en

10 juni 2010.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

5.1

De heer P. Lempens (SP) verzoekt om een kopie van de antwoordbrief op de brief van CPM (nr. 168).

 

 

5.3

De vragen van Mevr. Op den Kamp (CDA) over het plein op Moesel en de werkloosheidscijfers in Weert worden ter vergadering beantwoord.

 

Aanvulling t.o.v. de rondgezonden versie:

Punt 17: Nagaan wat de redenen voor de Risse waren om het sociaal jaarverslag weer samen te voegen met het economische jaarverslag. De commissie ontvangt in week 25 een schriftelijk antwoord van de wethouder.

De commissie heeft het antwoord ontvangen. Toegezegd is dat in de toekomst een toelichting op het sociale beleid in het jaarverslag opgenomen wordt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

6.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2010 en de bijstellingen van de begroting 2010 (raadsvoorstel 10 07 092).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal wil gezien de economische situatie verzoeken een buffer (voor armoederegelingen) in te stellen voor mensen die in de financiële problemen komen. Dit mede in relatie tot het jaarrekeningresultaat (agendapunt 7). Op welke wijze dit voorstel ingediend zal worden, wordt nog bekeken. De SP en de PvdA kunnen zich in dit verzoek vinden. De SP vindt dat ook vanwege de fluctuatie in de Algemene Uitkering een dergelijke buffer nodig is.

D66, het CDA en de VVD zijn niet tegen, maar willen eerst weten hoe het voorstel zal luiden en welk bedrag wordt voorgesteld.

De voorzitter verzoekt Weert Lokaal om deze week met een voorzet te komen. Alle fracties kunnen zich dan hierop voorbereiden. Wethouder Coolen merkt hierbij op dat, om de hoogte van de buffer te kunnen bepalen, rekening gehouden moet worden met de systematiek van de financiering van de Wmo; deze loopt 2 jaar achter.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

  Voorjaarsnota 2010

  Aanvullend B&W-besluit

 Geluidsfragment 6 en 7

 

 

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2009 (raadsvoorstel 10 07 093).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA wil graag een nadere onderbouwing van de bestemming van het jaarrekeningresultaat voor de leerwerkplekken (volledig bestemmen).

De SP wil graag een verantwoording van het college ten aanzien van de subsidiëring van professionele instellingen.

 

Toezeggingen

De commissie zal geïnformeerd worden over de gemaakte afspraken met het Bibliocenter.

De CDA wil graag nadere informatie over de voorziening dubieuze debiteuren. Hoe kan oninbaarheid voorkomen worden? Ook komt er (via de sectorcontroller) een nadere toelichting over de verschillen in de genoemde bedragen (blz. 97 en blz. 131 van de jaarrekening).

Tevens zullen onderstaande vragen – eventueel schriftelijk - beantwoord worden:

- Waarom het bedrag van de leerwerkplekken niet helemaal op is (blz. 7 – vraag CDA).

- Wie vallen onder de doelgroepouders bij de Wet Kinderopvang (blz. 61 – vraag D66).

- Kan het overzicht over de kosten van inhuur derden openbaar worden als de namen weggehaald worden (vraag SP).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

  Jaarrekening 2009

 Geluidsfragment 6 en 7

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

8.

Onderwerp

Wijzigen Verordening Wet inburgering gemeente Weert (raadsvoorstel 10 07 080).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD streeft naar een actief integratiebeleid en verzoekt mensen die de inburgeringcursus zelf kunnen betalen, het cursusgeld niet terug te betalen. Mensen met problemen moeten geprikkeld worden.

Het CDA heeft er ook moeite mee dat iedereen de vergoeding krijgt en vraagt zich af of het nodig is meer mensen het diploma te laten behalen.

Weert Lokaal is blij met de verruiming, maar vindt wel dat de sancties moeten blijven als de cursus verwijtbaar niet wordt afgemaakt.

De PvdA en de SP vinden dat er gelijke rechten moeten zijn voor iedereen. Integreren is een pré van de PvdA.

D66 vraagt de doelgroep “Oost-Europeanen” expliciet toe te voegen.

Wethouder Litjens deelt mede dat iedereen gelijk wordt behandeld. Aan de voorkant wordt NIET geïnd. Alleen als de cursist verwijtbaar niet slaagt, dan wordt € 500 geïnd.

De CDA wil de inning liever bij de start leggen.

 

Toezeggingen

De opmerking van wethouder wordt, ter verduidelijking, toegevoegd aan het raadsvoorstel. Ook de doelgroep Oost-Europeanen zal worden toegevoegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

  Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen Verordening tot wijziging van de verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand (WWB) (raadsvoorstel 10 07 081).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De vraag van de SP hoe Weert zit ten opzichte van het landelijk gemiddelde zal schriftelijk worden beantwoord. Ook zal er een antwoord komen op de vraag van D66 waarom niet alle vijf verordeningen, die gewijzigd dienen te worden, tegelijk worden behandeld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

  Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

9A.

Rondvraag

De vraag van het CDA over het faillissement van de stichting Volleybalclub Weert wordt door wethouder Coolen ter vergadering beantwoord.

De vraag van de SP over de Regiotaxi is eveneens tijdens de vergadering beantwoord.

 

Toezeggingen

Zodra er meer bekend is over het faillissement van de stichting Volleybalclub Weert en de gevolgen voor de exploitatie van sporthal Aan de Bron en de Campus Servilius, zal de commissie nader geïnformeerd worden.

Dhr. P. Lempens (SP) heeft een reactie gemaild over het Rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid. Deze mail zal worden doorgestuurd naar de commissieleden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

10.

Onderwerp

Instellingsspecifieke investeringen Munttheater (raadsvoorstel 10 07 082). 

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vraagt zich af hoe acuut het probleem van de orkestbak is en wanneer bekend is wat nog meer nodig is. Ook D66 wil graag weten wat in 2011 verwacht kan worden.

De PvdA vraagt wat er gebeurt als de stelpost vervangingsinvesteringen op is.

Weert Lokaal wil graag een goed meerjaren- en onderhoudsplan (van minimaal 10 jaar).

De VVD zegt dat het onderhoudsrapport van de orkestbak ontbreekt en vraagt of er verhaal mogelijk is.

Gekozen wordt voor optie 2.

 

Toezeggingen

Er zal nog duidelijkheid worden verschaft over de wenselijkheid van een ringleiding.

De brief van het college naar de culturele instellingen (t.a.v. de visie en missie) zal naar de commissieleden worden gezonden. Het rapport van Twijnstra & Gudde (onderzoek professionele instellingen) zal naar de nieuwe raadsleden gezonden worden.

Vanaf 2011 zal er een P&C-cyclus opgesteld worden ten aanzien van instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen. Deze liften dan mee bij de prioriteiten.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

11.

Onderwerp

Verbreding Openbare basisscholen Molenakker en de Uitkijktoren (raadsvoorstel 10 07 083).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA en Weert Lokaal vragen of er niet teveel voorzieningen voor kinderopvang komen.

Weert Lokaal verzoekt om een veilige situatie te creëren bij de Uitkijktoren.

 

Toezeggingen

Na het zomerreces zal een informatieavond worden georganiseerd met prognoses over de benodigde schoollokalen per stadsdeel. Hierbij zal ook informatie gegeven worden over de benodigde kinderopvang.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

12.

Onderwerp

Krediet uitbreiding tijdelijke huisvesting speciaal onderwijs (raadsvoorstel 10 07 084).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft complimenten voor het naar Weert halen van leerlingen van het speciaal onderwijs.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ten bedrage van € 387.400,00 voor de bouw van de brede school Stramproy (raadsvoorstel 10 07 085).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP en PvdA vinden het slordig dat er een grote afwijking is in het benodigde krediet.

Opgemerkt wordt dat eerst alleen uitgegaan was van BS de Firtel en dat de overschrijding veroorzaakt wordt doordat nog 1 school bij de brede school komt.

De VVD vindt de cijferlijst erg onduidelijk.

 

Toezeggingen

Mocht er een aanbestedingsvoordeel komen, dan zal de commissie hierover geïnformeerd worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

14.

Onderwerp

Realisatieovereenkomst Brede School Keent (raadsvoorstel 10 07 086).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is blij met de gekozen constructie.

De VVD zou graag meer weten over de voor- en nadelen van optie 1.

 

Toezeggingen

De commissie zal schriftelijk geïnformeerd worden over de kosten van herinrichting van de openbare ruimte bij de Brede School Keent.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 3.677.400,00 voor de bouw van de brede school Moesel (raadsvoorstel 10 07 087).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

 

 

Geluidsfragment

 

16.

Onderwerp

Verzelfstandigen van het bestuur openbaar basisonderwijs Weert (raadsvoorstel 10 07 091).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP hoopt dat de extra managementlaag niet ten koste gaat van de leraren en de klassen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

  Raadsvoorstel

  B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 september 2010,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,