ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN D.D. 25-05-2010

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens (VVD)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en M. Za‚boul (PvdA)

 

 

Afwezig de leden

S.M.L. Struving (VVD)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Portefeuiilehouder

H.A. Litjens

 

 

Ambtelijke ondersteuning

R. van den Tillaar, L. van de Laar, K. Joosten, C. Neigh van Lier, E. Zweypfenning, C. van der Kraan

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van deze nieuwe commissie welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

    Door de PvdA wordt M. Zaaboul kandidaat gesteld als plaatsvervangend commissievoorzitter.

    Er staan twee raadsvoorstellen geagendeerd bij wethouder Coolen (verordeningen cliŽntenparticipatie en langdurigheidstoeslag), deze behoren echter tot de portefeuille van wethouder Litjens. Deze agendapunten 7 en 8 worden na 10 behandeld.

    N.a.v. vragen van D66 en SP over het feit dat het project De Lichtenberg is geagendeerd voor de commissie RZ, terwijl dit voorheen in de commissie WZ werd behandeld, wordt afgesproken dat voorstellen inzake dit project worden geagendeerd voor de raadscommissie die bij het dan aan de orde zijnde aspect het meest betrokken is. Indien nodig wordt er een gezamenlijke commissievergadering georganiseerd.

 

Bestanden

 Agenda 25-05-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 9 februari 2010.

 

 

Geen opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie WZ 09-02-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 maart 

       2010 (tijdens de raadsvergaderingen van 11 maart en 27 april

       2010 zijn door het college geen toezeggingen gedaan).

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

5.1    De heer P. Lempens merkt op dat de individuele raadsleden een brief van de stichting kunstcentrum hebben ontvangen. Deze is niet bij de gemeente binnengekomen en staat dus ook niet op het overzicht van aan de raad gerichte brieven. Hij zal met de griffier overleggen hoe deze brief bij de gemeente ingediend kan worden.

5.3 De voorzitter geeft aan dat de correspondentie behorende bij punt 013 op de voortgangsrapportage (regeling duurzame gebruiksgoederen) is uitgedeeld, waarmee deze toezegging is afgedaan.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

 

Mw. M. Zaaboul wordt aangewezen als plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 Geen voorstellen. 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

7.

Onderwerp

Wijzigen Verordening cliŽntenparticipatie Wsw (raadsvoorstel

10 06 052).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt zich af of de verordening voorziet in een oplossing van de gesignaleerde knelpunten. Weert Lokaal wijst op de noodzaak voor de cliŽntenraad en de diverse commissies om onderling zaken af te stemmen. De SP vindt het een prima verordening en wijst op het belang van een goede personele invulling van de cliŽntenraad.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Wijzigen van de Verordening langdurigheidstoeslag (raadsvoorstel 10 06 053).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Uitvoeren van het actieprogramma ďBeleidsvisie Zwembad De IJzeren ManĒ (raadsvoorstel 10 06 054). Hierbij wordt betrokken de brief van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 maart 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 is van mening dat de lusten (bv. het vaststellen van de tarieven) bij het zwembad komen te liggen en de lasten (de financiŽle risicoís) bij de gemeente. De fractie betwijfelt of deze constructie goed gaat functioneren. De SP vindt het zwembad te duur en te ver weg. Het is geen subtropisch zwemparadijs en geen doelgroepenbad, geen privaat en geen publiek bad. Het had niet zover mogen komen. Onderhavig voorstel is de zoveelste poging tot verbetering, maar de gemeente wordt verder op afstand gezet. Als de lusten voor het zwembad en de lasten voor de gemeente zijn, kan de gemeente het zwembad nergens meer op aanspreken. Er is geen sprake meer van een klantpanel, de Raad van Toezicht benoemt zichzelf en de gemeente heeft alleen nog de rol van arbiter. De SP betwijfelt of de publieke functie van het zwembad in tact zal blijven. In de voorgestelde regeling staat dat de gemeente haar subsidie kan terugvorderen als er sprake is van financieel wanbeleid bij het zwembad; dit laatste dient echter voorkůmen te worden. Mensen die niet zijn aangesloten bij een vereniging moeten bij de gemeente terecht kunnen met vragen en/of klachten over het zwembad. Het voorstel zou duidelijker moeten zijn. De fractie van de SP is niet akkoord met het voorstel.

De PvdA merkt op dat het bestuur van het zwembad op afstand wordt gezet, maar het zwembad wel wordt betaald uit gemeenschapsgeld. De PvdA-fractie stelt voor om een brede discussie in de raad te houden over hoe de gemeente zeggenschap behoudt op de instellingen, wanneer na de subsidieverlening het bestuur op afstand komt te staan. Weert Lokaal stelt dat de tarieven betaalbaar moeten blijven. We moeten nu niet terugkomen op de uitgangspunten die enkele jaren geleden zijn vastgesteld, maar bezien hoe het verloopt en indien nodig de regeling aanpassen. Weert Lokaal vraagt zich af of het verstandig is dat de bevoegdheden van de Raad van Toezicht in tact blijven als er als gevolg van bv. vacatures minder dan 3 personen zitting hebben. Het CDA merkt op dat het voorstel een consequentie is van eerder vastgesteld beleid. De VVD-fractie is akkoord met de beleidsvisie en het model met daarin een Raad van Toezicht, maar vindt invloed van de gemeente belangrijk. De financiŽle risicoís moeten bij het zwembad liggen en niet bij de gemeente. Het zou daarom beter zijn het zwembad jaarlijks een budgetsubsidie te geven, van welk bedrag het zwembad rond moet komen. De thans voorliggende constructie moet over enige tijd geŽvalueerd worden. Naar de mening van de VVD mag een commerciŽle stichting geen activiteiten met winstoogmerk verrichten met subsidiegeld van de gemeente. Het zwembad dient vooraf een begroting aan de gemeente te overleggen en achteraf een jaarrekening.

 

Toezeggingen

          Er zal een brede discussie in de raad worden gehouden over de invloed van de gemeente op de op afstand gezette besturen van gesubsidieerde instellingen.

          Aangaande de bevoegdheden van de Raad van Toezicht (bij minder dan 3 personen en bij het vaststellen van de statuten) ontvangt de commissie nadere informatie.

          Wethouder neemt klachten van burgers over het zwembad die bij de gemeente binnenkomen mee naar het periodiek overleg en neemt in spoedgevallen contact op met de Raad van Toezicht.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief B&W 24-03-2010

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

10.

Onderwerp

Vernieuwen horeca Zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel

10 06 051).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD-fractie is akkoord met het krediet van Ä 165.000,-.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de terugkijk Sociale Zaken 2009 (raadsvoorstel 10 06 064).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP-fractie stelt voor om de suggesties van het CliŽntenplatform Minima over het gebruik van duidelijke taal over te nemen. De gemeente begeleidt mensen vanuit de bijstand naar het zijn van kleine zelfstandige. Deze mensen zitten vaak al langere tijd in de bijstand en hebben tal van andere problemen, waardoor zij niet voltijds kunnen werken. Als zelfstandige investeren is ook moeilijk omdat mensen in de bijstand niet kunnen sparen. De regels van het BBZ zijn te algemeen, de gemeente moet deze mensen helpen. De SP is ook van mening dat de gemeente duidelijkheid moet scheppen over de verplichting om vakanties bij de gemeente te melden. De fractie stelt voor dat de gemeente bijstandsgerechtigden die ernstig ziek worden een bloemetje stuurt. De VVD-fractie verzoekt om de terugkijk voortaan duidelijker, met cijfermatige staatjes, te presenteren. Weert Lokaal vindt het belangrijk dat de gemeente jongeren die geen gebruik maken van de WIJ in beeld houdt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Prestatieverslag 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de concept-begroting 2011 van het ďwerkvoor-zieningschap Weert e.o. de RisseĒ (raadsvoorstel 10 06 066).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is voorstander van afzonderlijke economische en sociale jaarverslagen van de Risse. Bij een tevredenheidsonderzoek scoort de Risse beter dan het landelijk gemiddelde. Alhoewel de indruk bestaat dat het beter gaat bij de Risse heeft de fractie zorgen over het Rissebeleid bij ziekteverzuim en de rechten van werknemers bij geschillen. De SP zal de Rissedirectie en de wethouder hierover benaderen indien nodig.

 

Toezeggingen

Nagaan wat de redenen voor de Risse waren om het sociaal jaarverslag weer samen te voegen met het economische jaarverslag.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2010.

 

 

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,